Studijski programi druge stopnje

Oddelek za filozofijo

Študijski program druge stopnje Filozofija

Vsebine

Študentke in študenti v okviru drugostopenjskega študijskega programa Filozofija z intenzivnim in poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski problematiki iz različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na področju filozofije, pa tudi na ostalih znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov.

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku diplomantke in diplomante usposobi za delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah ali za samostojno publicistično delo v knjižnicah, uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in splošno humanistične dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Strokovni izbirni predmeti 1 25
Strokovni izbirni predmeti 2 32
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija prostora in časa 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 19
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Didaktika filozofskih praks 30 15 0 0 4
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija prostora in časa 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka