Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Študijski program druge stopnje Filozofija

Vsebine

Oddelek za filozofijo na drugi stopnji študija izvaja študijski program FILOZOFIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • Filozofija – enopredmetna smer

Študenti in študentke drugostopenjskega študijskega programa Filozofija, Filozofija – enopredmetna smer z intenzivnim in poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski problematiki z različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine za samostojno znanstvenoraziskovalno delo na področju filozofije, pa tudi na ostalih znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov.

  • Filozofija – dvopredmetna smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Filozofija, Filozofija – dvopredmetna smer študenti in študentke z intenzivnim in poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski problematiki na podlagi uporabe različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter s kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine za samostojno znanstvenoraziskovalno delo na področju filozofije, pa tudi na ostalih znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov.

  • Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega programa Filozofija, Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer pridobijo temeljna znanja s področja filozofije, ki vključujejo poznavanje zgodovine filozofije in filozofske sistematike, hkrati pa tudi razvijejo sposobnosti podajanja in aplikacije svojega znanja ter njegove navezave na druge znanosti. Cilj študija je usposobiti študente in študentke ne le za razumevanje filozofskih besedil, ampak tudi drugih fenomenov v svetu, saj lahko le tako svoja znanja posredujejo in uporabljajo v povezavi z drugimi strokami, hkrati pa posredujejo tudi metodologijo raziskovalnega dela. Na ta način študij usposablja v prvi vrsti srednješolske učitelje in učiteljice filozofije (in drugih predmetov glede na drugi predmet dvopredmetnega študija oziroma smeri), pa tudi druge profile, ki zahtevajo sposobnost posredovanja filozofskih spoznanj.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Filozofija - enopredmetna smer
Strokovni izbirni predmeti 1 25
Strokovni izbirni predmeti 2 32
Zunanji izbirni predmeti 3
Filozofija - dvopredmetna smer
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 4 15
Zunanji izbirni predmeti 3
Filozofija - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika filozofskih praks 30 15 0 0 4 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbrana poglavja iz azijskih filozofij 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in psihoanaliza 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbrana poglavja iz azijskih filozofij 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in psihoanaliza 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 0 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 15 15 0 0 3 letni
Kulturna hermenevtika 15 15 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 0 0 0 3 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacije grške filozofije 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 0 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna metafizika 30 0 0 0 3 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Filozofija - enopredmetna smer
Magistrsko delo - E 0 0 0 0 25 celoletni
Magistrsko delo - priprava magistrske teme, E 0 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 19
Zunanji izbirni predmeti 3
Filozofija - dvopredmetna smer
Magistrsko delo - D 0 0 0 0 12 celoletni
Magistrsko delo - priprava magstrske teme, D 0 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 10
Filozofija - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika filozofije in etike 30 15 45 0 8 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa-filozofija 0 0 0 30 6 letni
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in psihoanaliza 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbirni predmet - fiktivni 0 0 0 0 6
Izbrana poglavja iz azijskih filozofij 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Filozofski problemi sodobne logike 15 15 0 0 3 letni
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3 letni
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6 letni
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in psihoanaliza 15 15 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5 letni
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3 letni
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5 letni
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6 letni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5 zimski
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6 zimski
Izbrana poglavja iz azijskih filozofij 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacije grške filozofije 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 0 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna metafizika 30 0 0 0 3 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 15 15 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka