Filozofija in psihoanaliza

Filozofija in psihoanaliza

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Mladen

1. seznanitev s Freudovim prelomom, njegovimi prvimi posegi v polje histerije, z interpretacijo sanj, s teorijo nagonov, njegovimi posegi na območje družbene teorije, religije, umetnosti; razvoj Freudovega nauka skozi desetletja;
2. zgodovinski pregled razvoja psihoanalize (Freudovi učenci, Klein, ego-psihologija, Winnicot, Bion itd.)
3. Lacan, njegova zastavitev in razvoj njegove teorije in gibanja skozi desetletja
4. teoretska zgradba psihoanalize; temeljni pojmi: nezavedno, ponavljanje, nagon, transfer; želja, Drugi, subjekt, objekt, identifikacija, fantazma, simptom; simbolno, realno, imaginarno;
5. filozofsko ozadje psihoanalitskih pojmov, Lacanova stalna raba velike filozofske tradicije, od Platona in Aristotela preko Avguština in Tomaža Akvinskega do Descartesa, Kanta, Hegla, Marxa, naposled do soočenja s celotno sodobno filozofijo (Heidegger, Sartre, strukturalizem, sodobna logika itd.);
6. psihoanaliza kot teorija družbe, Freudovi začetki, posegi v antropologijo, Freudova teorija religije, Mojzes in monoteizem; Freud in politične razsežnosti psihoanalize; Lacanova teorija diskurza kot družbene vezi, teorija štirih diskurzov;
7. psihoanaliza kot klinična praksa, problemi psihoanalitske tehnike; transfer in delo na transferju; nevroza, psihoza, perverzija; histerija kot rojstno mesto psihoanalize; Freudovih pet primerov; Lacanove inovacije v pogledih na prakso; kontroverze okoli vprašanj prakse in tehnike; položaj psihoanalize kot terapije danes v primerjavi z drugimi terapijami;
8. posegi psihoanalize v polje umetnosti, širše kulture, množične kulture, filma itd.; psihoanalitska teorija kulture;
9. soočenje s kritikami psihoanalize, ki so jo spremljale od njenega rojstva, vse do današnjega vzpona kognitivizma; dialog z nevroznanostmi.
10. Psihoanaliza in teorija znanosti; vpetost v galilejsko znanost; pogled na zgodovino znanosti z vidika psihoanalize; sodobne analitične teorije, Badiou, Meillassoux in spekulativni realizem.

- Sigmund Freud, Interpretacija sanj [Interpretation of dreams], Ljubljana: Studia humanitatis 2000.
- Spisi o družbi in religiji [On society and religion], Ljubljana: DTP Analecta 2007.
- Jacques Lacan, Spisi [Writings], Ljubljana: DZP Analecta 1994.
- Štirje temeljni koncepti psihoanalize [Four fundamental concepts of psychoanalysis], Ljubljana: DTP Analecta 1996.
- Etika psihoanalize [Ethics of psychoanalysis], Ljubljana: DTP Analecta 1986.
Iz navedenih del so predpisani izbrani odlomki, skupaj z odlomki iz palete filozofskih tekstov, na katere se ta dela navezujejo (odvisno od fokusa posameznega leta).
/
Only elected passages from these books are prescribed, as well as a variety of philosophical texts that are connected with these problems (depending on the focus of the course in a particular year).