Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Navodila za diplomske naloge

Navodila za diplomske naloge

V okviru prvostopenjskega študijskega programa Filozofija je pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice potrebno izdelati pisno diplomsko delo, ki se ga javno zagovarja pred komisijo.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje (v nadaljevanju: Pravilnik o zaključku študija)

1. Prijava teme diplomskega dela

Prijavo teme diplomskega dela je potrebno oddati v roku iz 6. člena Pravilnika o zaključku študija. Mentorji in mentorice sprejemajo omejeno število prijav.

Zamenjava teme je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Veljavnost teme diplomskega dela je opredeljena v 9. členu Pravilnika o zaključku študija.

2. Postopek prijave zagovora diplomskega dela

Po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je diplomsko delo ustrezno, je potrebno končno verzijo diplomskega dela prek e-pošte poslati v knjižnico v tehnični pregled.

Po opravljenem tehničnem pregledu se v VIS-u odpre možnost oddaje diplomskega dela v preverjanje podobnosti vsebine (podpoglavje »Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine«).

Ko mentor v VIS-u potrdi ustreznost diplomskega dela, je potrebno v tajništvu oddati obrazce, ki so navedeni  v podpoglavju »Zaključek študija«:

Prav tako je potrebno oddati ustrezno število vezanih izvodov diplomskega dela glede na število članov komisije za zagovor skladno z določili 16. člena Pravilnika. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se študent z mentorjem dogovori za datum zagovora.