Sodobna metafizika

Sodobna metafizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Strahovnik Vojko

Izhodišča in predpostavke metafizične misli. Glavne premene v razvoju metafizike.

Razvoj metafizične misli v 20. in 21. stoletju. Metafizika v moderni in postmoderni. Razlika med pometafizično in postmetafizično mislijo.

Kritika metafizike v filozofiji 19. stoletja. Ideja o “smrti” Boga. Ideja o večnem vračanju enakega.

Metafizika in lingvistični obrat. Poskus rehabilitacije metafizike v sodobni filozofiji na podlagi kritike tradicionalne metafizike.

Oblike preseganja in/ali nadgradnje metafizične misli. Metafizika, etika in utopija. Tradicija pragmatizma in njen odnos do metafizike.

Izbor poglavij oz. odlomkov iz spodaj navedenih temeljnih del. / A selection of chapters and sections from the reference works below.

Grossmann, Reinhardt. 1992. The Existence of the World. London: Routledge.
Heidegger, Martin. 1995. Uvod v metafiziko. Ljubljana: Slovenska matica.
Rorty, Richard. 2002. Izbrani spisi. Ljubljana, LUD Literatura.
Putnam, Hilary. 2004. Ethics without Ontology. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rorty, Richard. 1979. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton University Press.
McDowell, John. 1994. Mind and World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Brandom, Robert. 2002. Tales of the Mighty Dead: Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sloterdijk, Peter. 2003. Kritika ciničnega uma. Ljubljana: Študentska založba.
Hedžet Tóth, Cvetka. 2008. Hermenevtika metafizike. Metafizika-materializem-etika-utopija. Ljubljana: Založba 2000.