Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Filozofija

Vsebine

Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega študijskega programa pridobijo široko in hkrati poglobljeno temeljno znanje o filozofski problematiki in o njenih različnih teoretskih ter metodoloških pristopih. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in strokovno delo.

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku diplomantke in diplomante usposobi bodisi za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah bodisi za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničarka ali knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in humanistične dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antična filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Antična filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Novoveška filozofija 1 60 0 0 0 5 zimski
Novoveška filozofija 2 30 30 0 0 5 letni
Ontologija 60 0 30 0 6 letni
Politična filozofija 30 0 30 0 4 zimski
Simbolna logika 30 0 30 0 4 letni
Spoznavna teorija 30 0 0 0 3 letni
Uvod v filozofijo 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3 letni
Moralna filozofija 0 0 0 0 5
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Azijske filozofije 60 0 30 0 6 zimski
Etika 60 0 30 0 6 zimski
Filozofija duha 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in zgodovina znanosti 30 0 30 0 4 zimski
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 1 30 0 0 0 3 letni
Marksizem in kritična teorija 30 0 0 0 3 zimski
Osnove analitične filozofije 15 15 0 0 3 letni
Slovenska filozofija in filozofska terminologija 15 0 15 0 3 zimski
Srednjeveška in renesancna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Srednjeveška in renesančna filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Uvod v psihoanalizo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Azijske filozofije med tradicijo in moderno 30 30 0 0 5 zimski
Estetika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija narave 30 0 30 0 5 zimski
Jezik in misel 15 15 0 0 3 zimski
Moralna teorija 15 15 0 0 3 zimski
Nemška klasična filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Psihoanaliza in strukturalizem 0 0 0 0 3
Telo-duh v neevropskih filozofijah 15 15 0 0 3 letni
Uvod v filozofsko hermenevtiko 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3 letni
Filozofija romantike 15 15 0 0 3 letni
Filozofija zgodovine 15 0 45 0 5
Interpretacije grške filozofije 15 0 15 0 3
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 15 15 0 0 3 letni
Uvod v teorijo znaka 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 zimski
Metafizika 15 15 0 0 3
Religije in svetovni etos 30 30 0 0 5 zimski
Slovenska filozofija 15 0 15 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka