Govorilne ure

ponedeljek, od 10.00 do 11.30 ure

https://www.linkedin.com/in/valentin-bucik-3524ba36/
https://www.researchgate.net/profile/Valentin-Bucik
http://psy.ff.uni-lj.si/slo/ljudje/Valentin.Bucik
http://psy.ff.uni-lj.si/en/people/Valentin.Bucik

Kabinet

129A

Oddelek za psihologijo

prof. dr. Valentin Bucik

https://www.linkedin.com/in/valentin-bucik-3524ba36/ 
https://www.researchgate.net/profile/Valentin-Bucik 
http://psy.ff.uni-lj.si/slo/ljudje/Valentin.Bucik 
http://psy.ff.uni-lj.si/en/people/Valentin.Bucik 

Valentin Bucik

doktor znanosti, redni profesor za psihološko metodologijo

2. maj 1961 v Ljubljani

Biografija

Na Univerzi v Ljubljani je diplomiral iz psihologije leta 1985. Leta 1989 je magistriral z nalogo “Razvoj psihofizičnega postopka za določevanje časa trajanja fotokemičnih procesov v retini človeškega očesa” in 1993 doktoriral z zagovorom teze “Komparativno preverjanje veljavnosti metod za merjenje hitrosti procesiranja informacij in njihov odnos do klasičnega konstrukta splošne (g) inteligentnosti”.

1985 je učil predmet Psihologija na srednji šoli za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, 1986 pa se je redno zaposlil na Oddelku za psihologijo. 1987 je bil prvič in 1990 drugič izvoljen v naziv asistenta za psihometrijo in psihološko metodologijo. 1994 je bil izvoljen v naziv docenta, 1999 v naziv izrednega profesorja, 2005 pa v naziv rednega profesorja za psihološko metodologijo.

Delovne izkušnje

Je redni profesor za psihološko metodologijo in član Katedre za psihološko metodologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Je član Senata FF UL (01-04 in 04-07 ter 2011-2021), sedem let je bil tudi predsednik inventurne komisije FF UL ter tri leta predsednik Komisije za sistemizacijo FF UL ter v letih 2015 in 2016 tudi predsednik Komisije za sistemizacijo pri UO UL. V letih 2000 in 2001 je bil namestnik predstojnice Oddelka za psihologijo, od leta 2002 do decembra leta 2005 je bil predstojnik, od oktobra 2005 do septembra 2007 je bil prodekan FF UL za področja podiplomskega študija, organizacijskih zadev ter informacijskega sistema, od oktobra 2007 do septembra 2011 je bil dekan Filozofske fakultete UL, od 2015 do 2019 pa spet predstojnik oddelka.

član Republiške maturitetne komisije (RMK-od 1996 do 2003),

član Državne izpitne komisije za poklicno maturo (DIK-POM; namestnik predsednika - od 1999 do 2003),

član Sveta za evalvacijo pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (namestnik predsednika - od 2000 do novembra 2006),

glavni urednik znanstveno strokovne revije Psihološka obzorja/Horizons of Psychology (od 1999 do 2005),

eden od štirih pomočnikov glavnega urednika (Associate Editor) revije European Journal of Psychological Assessment (od 2007 do 2011)

član uredniških odborov revij Suvremena psihologija (Zagreb, HR) in Psihologijske teme (Reka, HR), Šolsko polje (PI, Ljubljana)

član Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v republiki Sloveniji (pri MŠŠ)

Predsednik Državne komisije za splošno maturo (DKSM - od 2004 do 2008) in član DKSM (od 2008 do 2012)

Član Habilitacijske komisije Filozofske fakultete UL (od 2011 do 2015)

Član Metodološkega sveta SURS (Statističnega Urada Republike Slovenije - 2013-2016 in 2016-2019)

član Ekspertne skupine za VIZ delo z nadarjenimi pri ZRSŠ (2013-2016 in 2018-2020)

Reden recenzent prispevkov pri znanstvenih revijah Personality and Individual Differences, European Journal of Psychological Assessment, Review of Psychology, Psychiatria Danubina, Croatian Medical Journal, Suvremena psihologija, Psihološka obzorja, Metodološki zvezki, Kinesiologia Slovenica

Kot strokovni sodelavec sodeluje z Uradom za razvoj šolstva pri MŠŠ, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Državnim izpitnim centrom, Centrom za psihodiagnostična sredstva, Združenjem za tisk pri GZS, Inštitutom za raziskovanje medijev, Zvezo društev za kadrovsko dejavnost, slovensko podružnico Mense …

Pedagoško delo

Predava predmete Metodologija psihološkega raziskovanja v 1. letniku, Multivariatne metode v 2. letniku in Testna teorija ter izbirni predmet Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost v 3. letniku na I. stopnji ter predmet Uporabna psihometrija v 1. letniku na II. stopnji. Na doktorskem študiju psihologije na Univerzi v Ljubljani (III. stopnja) skupaj s sodelavci predava temeljni predmet Raziskovalna metodologija v psihologiji.

Deset let je predaval predmet Industrijska psihologija rednim in izrednim študentom visokošolskega strokovnega programa Tekstilna tehnologija na NTF Univerze v Ljubljani.

Kot gostujoči profesor je bil od leta 1999 do 2012 nosilec predmeta Psihometrija na dodiplomskem študiju psihologije na Univerzi v Sarajevu (BIH). Kot gostujoči učitelj sodeluje tudi v predavanjih v podiplomskem študiju psihologije na Univerzi v Gradcu v Avstriji, na Univerzi v Zurichu v Švici, na Univerzi v Zagrebu ter na Univerz na Reki na Hrvaškem ter na Univerzi v Sarajevu v Bosni in Hercegovini. Od leta 2011 do 2018 je sodeloval kot gostujoči profesor na II. in III. stopnji študija psihologije na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem, od leta 2016 pa na študiju psihologije na Univerzi Donja Gorica v Podgorici v Črni gori.

Trenutno je mentor ali somentor osmim doktorskim študentom (potekajoči projekti).

Raziskovalno delo

Glavna področja njegovega raziskovanja so - psihofizika - psihološka metodologija: analiza multivariatnih statističnih tehnik, uporaba multivariatnih analiz v tržnih raziskavah, analize kovariančnih struktur - teorije merjenja in testiranja: preverjanje psihometričnih lastnosti psihodiagnostičnih sredstev, sestavljanje in analiza ter priredba testov, konstrukcija novih nalog za merjenje mentalne hitrosti, preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni in srednji šoli - raziskovanje medosebnih razlik: struktura inteligentnosti, odnos med mentalno hitrostjo ter inteligentnostjo, med inteligentnostjo, mentalno hitrostjo in potezami temperamenta ter osebnostjo ter odnos med inteligentnostjo, nadarjenostjo in ustvarjalnostjo - razvoj postopkov za prepoznavanje in spremljanje nadarjenih

Delo v raziskovalnih projektih:

Bil je odgovorni nosilec raziskovalne skupine na triletnih projektih Hitrost procesiranja informacij v možganih kot temelj hierarhične strukture inteligentnosti (1994-1996), Inteligentnost, mentalna hitrost in nekatere poteze osebnosti (1997-1999) in Evalvacija mature in uspešnost študentov na univerzi (1997-1999). Bil je član raziskovalne skupine Psihološke raziskave pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete (1999-2003) in odgovorni nosilec evalvacijske študije na področju vzgoje in izobraževanja Vrednotenje nekaterih vidikov kakovosti opisnega in številčnega preverjanja in ocenjevanja znanja (2001-2003). Bil je tudi član raziskovalne skupine v projektu CRP Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu (2001-2003). V obdobju 2004-2008 je bil član programske skupine Psihološke raziskave: Osebnost in kognicija kot dejavnika odločanja. Za obdobje 2004-2006 je bil vodja raziskovalnega projekta Razvoj preizkusov procesiranja govornih dražljajev: kognitivnopsihološki in avdiološki vidik. Sodeloval je tudi v projektu CRP Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (2001-2005), v projektu CRP Kakovost v vzgoji in izobraževanju - samoevalvacija: Razvoj pristopov ugotavljanja kakovosti ter evalvacija učinkov zagotavljanja kakovosti (2002-2006) in bil koordinator za FF pri projektu AviD: AvdioVizualna Identifikacija in ugotavljanje verodostojnosti govorca za zagotavljanje varne komunikacije (‘07-‘09). V letih od 2009 do 2013 je bil član programske skupine Psihološke raziskave: Osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi, od leta 2014 pa programske skupine Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja.

Članstva v strokovnih združenjih

The European Association of Psychological Assessment (EAPA - od 2005 za 4 leta tudi član Izvršilnega odbora; od 2007 do 2011 glavni tajnik izvršilnega odbora(Secretary General of the Executive Comittee)),

The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID),

The International Society for Intelligence Research (ISIR),

Društvo psihologov Slovenije (DPS; do 2009 in od 2014 do 2019 član Komisije za psihodiagnostična sredstva DPS)

Izbrana bibliografija (kronološko):

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2018a). Az misija: razvivašti zadači za rešavane na testove za inteligentnost. Kniga 1. Sofija: Softpres.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2018b). Az misija: razvivašti zadači za rešavane na testove za inteligentnost. Kniga 2. Sofija: Softpres.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2017a). Mozgalice za bistre glave: zabavni zadaci za djecu, mlade i odrasle. Zagreb: Mozaik knjiga.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2017b). Dumaj: sbornik golovolomok deja razvitija myšlenija. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2017c). Dumaj 2: sbornik golovolomok deja razvitija myšlenija. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber.

Čokl, S. in Bucik, V. (2016). Razvijanje novih meril za ocenjevanje maturitetnih esejev pri splošni maturi iz slovenščine. Jezik in slovstvo, 61(1), 15-34.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2015). Misleca 2: miselne naloge za bistroume. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Fric, J. in Bucik, V. (2015). Odnos med ustvarjalnostjo in igralnim materialom v kontekstu simbolne igre. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology, 24, 33-43.

Šešok, S., Bolle, N., Bucik, V., Vodušek, D.B. in Kobal, J. (2014). Cognitive function in early clinical phase Huntington disease after rivastigmine treatment. Psychiatria Danubina, 26(3), 239-248.

Bucik, N., Bucik, G. in Bucik, V. (2013). Misleca: miselne naloge za mlade bistroume. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Démuthová, S. in Bucik, V. (2013). Interdisciplinary approach to biological theories of crime. Ad Alta, 3(1), 18-22.

Démuthová, S. in Bucik, V. (2013). Fear of dying in relation to religiosity in adults. Studia Psychologica, 1, (1), 55-64.

Zager Kocjan, G., Avsec, A. in Bucik, V. (2013). Konstruktna veljavnost Testa implicitnih asociacij za merjenje velikih pet. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 22, 91-104.

Barić, R. in Bucik, V. (2009). Motivational differences in athletes trained by coaches of different motivational and leadership profiles. Kinesiology, 41(2), 181-194.

Bucik, V., Fekonja Peklaj, U., Marjanovič Umek, L., Miheljak, V., Musek, J., Pečjak, S., Polič, M., Praper, P., Repovš, G., Sabadin, A. in Polič, M.(ur.) (2009). Podobe psihologije, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Podlesek, A., Komidar, L., Sočan, G., Bajec, B., Bucik, V., Brenk, K.M., Vatovec, J. in Žargi, M. (2008). A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 17(4), 33-49.

Roškar, S., Zorko, M., Bucik, V. in Marušič, A. (2007). Problem solving for depressed suicide attempters and depressed individuals without suicide attempt. Psychiatria Danubina, 19 (4), 296-302.

Zadravec, T., Bucik, V. in Sočan, G. (2005). The place of dysfunctional and functional impulsivity in the personality structure. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 14 (2), 39-50.

Zorko, M., Marušič, A., Čebašek-Travnik, Z. in Bucik, V. (2004). The frontal lobe hypothesis: Impairment of executive cognitive functions in chronic alcohol in-patients. Psychiatria Danubina, 16 (1/2), 21-28.

Boben, D. in Bucik, V. (2003). Slovenia. V J. Georgas, L.G. Weiss, F.R.J. van de Vijver in D.H. Saklofske (ur.), Culture and children’s intelligence: Cross-cultural analysis of the WISC-III (str. 181-197). San Diego, CA: Academic Press.

Bucik, V. (2003). Response-order effect in some self-reported personality questionnaires: The cases of 16PF and BFQ. Review of Psychology, 10 (2), 65-74.

Bucik, V. (2002). The role of decision speed in the construct of intelligence. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 11 (4), 69-85.

Sočan, G. in Bucik, V. (1998). Relationship between speed of information-processing and two major personality dimensions - extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 25, 35-48.

Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Bucik, V. in Brenk, K. (1997). Internal and external validation of the Bortner Type A Scale. Review of Psychology, 4, 25-39.

Bucik, V. in Neubauer, A.C. (1996). Bimodality in the Berlin model of intelligence structure (BIS): A replication study. Personality and Individual Differences, 21, 987-1005.

Neubauer, A.C. in Bucik, V. (1996). The mental speed-IQ relationship: Unitary or modular? Intelligence, 22, 23-48.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu