Oddelek za filozofijo

Oddelek za filozofijo

Raziskovalno delo na Oddelku za filozofijo

Trenutni raziskovalni projekti in mednarodna sodelovanja

J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje S. Krečič Žižek

J6-2590 Heglova politična metafizika Z. Kobe

Projekt: “Dokumentiranje koptske meniške dediščine”

Vodja projekta: Jan Ciglenečki

 

1. Ogrožena meniška dediščina in pobuda za njeno dokumentacijo 
Projekt “Dokumentiranje koptske meniške dediščine” (DCMH) poteka v sodelovanju med Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za meniške študije in kontemplativne znanosti. Začetki projekta segajo v obdobje med letoma 2018 in 2019, ko je Ameriški raziskovalni center v Egiptu (American Research Center in Egypt – ARCE) iz sklada “Antiquities Endowment Fund” namenil sredstva za projekt “Ogrožene puščavniške naselbine: dokumentiranje koptske dediščine v Srednjem Egiptu in Vzhodni puščavi”. V okviru tega projekta so bile opravljene topografske raziskave in nujna fotografska dokumentacija kritično ogroženih meniških naselbin na območju Srednjega Egipta in Vzhodne puščave.

Izhodišče za terensko delo je bila zbirka zapiskov francoskega duhovnika Mauricea Martina z naslovom “Monastères et sites monastiques d'Égypte”, ki jo je leta 2015 posthumno izdal Francoski inštitut za orientalno arheologijo (Institut Français d'Archéologie Orientale –  IFAO). Primarna naloga projektne ekipe je bila locirati, obiskati in fotografsko dokumentirati pri Maurice Martinu omenjena meniška najdišča, od katerih so mnoga danes slabo poznana, neustrezno dokumentirana in pogosto težko dostopna. Rezultat terenskega dela je poleg obsežne fotodokumentacije tudi najnovejša ocena stanja ohranjenosti posameznih meniških naselbin ter prepoznavanje neposrednih nevarnosti za njihove arheološke ostaline.

Že kmalu po začetku našega dokumentacijskega dela je postalo očitno, da so številne zgodovinsko pomembne meniške naselbine danes močno ogrožene. Na podlagi terenskih opažanj smo oblikovali tipologijo ogroženosti meniške dediščine, ki jo lahko razvrstimo v tri osnovne kategorije: a) škoda, ki nastaja zaradi ropanja in ilegalnih izkopov; b) uničevanje zaradi infrastrukturnih projektov in c) poškodbe, ki nastajajo zaradi neustreznega upravljanja s kulturno dediščino. Na osnovi izkušenj iz različnih delov Egipta lahko sklepamo, da kljub splošni revitalizaciji koptskega meništva, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, snovna dediščina egiptovskega meništva doživlja enega najtežjih obdobij v svoji zgodovini.

V številnih primerih naša prizadevanja za dokumentacijo meniških naselbin preprosto niso mogla slediti hitremu uničevanju, ki so ga v zadnjih letih povzročili različni dejavniki, od velikih investitorjev do lokalnih prebivalcev. Beduini, turisti, romarji in včasih celo samostanske skupnosti same prispevajo k temu trendu, pri čemer se pogosto ne zavedajo obsega škode, ki jo povzročajo. Neprestana grožnja arheološkim ostalinam predstavlja načrtno ropanje starin, ki je v zadnjih dveh desetletjih v porastu. Nedavne študije so pokazale, da so nezakonita izkopavanja tesno povezano z upadom turizma, saj to povzroča družbeno-gospodarsko nestabilnost, kar določen segment lokalnega prebivalstva, ki ga je prizadela revščina, prisili, da se zateče k ropanju starin. 

Koptska meniška dediščina je danes ogrožena zaradi številnih lokalnih in globalnih dejavnikov, zato je pomembno, da se nanje hitro in odločno odzovemo. Ker se zavedamo svoje vloge pri reševanju meniške dediščine v Egiptu, želimo dejavno prispevati k njemu ohranjanju z oblikovanjem obsežnega repozitorija fotografske dokumentacije. Na ta način želimo zagotoviti osnovno fotografsko dokumentacijo za čim več meniških spomenikov in vsaj tako ohraniti informacije o njih tudi za prihodnje rodove.

2. DCMH fotografski arhiv
Egiptovsko meniško izročilo je skupna dediščina, ki pripada celotnemu človeštvu, in zahvaljujoč velikodušni podpori Ameriškega raziskovalnega centra v Egiptu smo imeli privilegij, da smo lahko aktivno prispevali k njenemu ohranjanju.  

Najpomembnejši rezultat naših dejavnosti v obdobju med letoma 2018 in 2019 so zbrani podatki. Po eni strani je v okviru projekta začel nastajati najobsežnejši arhiv visokokakovostnih fotografij meniške dediščine na področju Vzhodne puščave, ob obalah Rdečega morja in v delih Srednjega Egipta. Po drugi strani pa je projekt prispeval obsežne nove informacije o arheološkem kontekstu številnih meniških najdišč, ki v preteklosti niso bila deležna podrobnejše dokumentacije. Oba omenjena vidika sta nepogrešljiva pri oceni obsega škode, ki so jo ta najdišča utrpela v zadnjih desetletjih, in predstavljata trdno osnovo za podrobnejše arheološke raziskave teh najdišč v prihodnosti. 

Po premoru, ki ga je povzročila pandemije Covid-19, in posledični skoraj dveletni prekinitvi terenskega dela v Egiptu se projekt od leta 2022 nadaljuje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za meniške študije in kontemplativne znanosti. Fotografska dokumentacija meniške dediščine, ki je bila sprva omejena na področji Srednjega Egipta in Vzhodne puščave, vztrajno raste in se širi tudi na druga območja Egipta.

V sodelovanju z raziskovalci iz partnerskih institucij v Sloveniji (Laboratorijem za dediščinsko znanost na Univerzi v Ljubljani) in Egiptu (Univerza Ain Shams, Cairo University, Bibliotheca Alexandrina) ter z različnimi tujimi arheološkimi misijami, ki delujejo v regijah z bogato meniško dediščino, želimo v prihodnosti pridobiti osnovno fotografsko dokumentacijo za čim večje število meniških naselbin in podati oceno njihovega trenutnega stanja ohranjenosti oz. ogroženosti. Poleg sistematičnega zbiranja terenske fotografske dokumentacije, ki jo hranimo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, obstoječo zbirko primerjamo tudi s starimi fotografijami, ki so danes shranjene po razpršenih arhivih v Egiptu, Evropi in ZDA. Na ta način ugotavljamo obseg škode, ki jo je meniška dediščina v Egiptu utrpevala skozi zadnja obdobja. 

Konzorcij omenjenih partnerjev pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za meniške študije in kontemplativne znanosti bo iskal dodatna sredstva za izvedbo načrtovanih raziskovalnih in dokumentarnih dejavnosti doma in v Egiptu. Toplo vabimo ustanove in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje, da se nam pri dopolnjevanju fotografskega arhiva egiptovske meniške dediščine aktivno pridružijo.

3. Ekipa DCMH
dr. Jan Ciglenečki (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Inštitut za meniške študije in kontemplativne znanosti, Slovenija), Docent za antično in srednjeveško filozofijo in raziskovalec na področju koptskih študij
dr. Abdelrazek Elnaggar (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Slovenija, in Univerza Ain Shams, Egipt), Znanstveni svetnik in strokovnjak za dediščinsko znanost 
dr. Atef M. Abdel-Hamid (Oddelek za geografijo Univerze v Kairu, Egipt), Redni profesor geografije in topograf
dr. Urška Furlan (American Research Center in Egypt, Egipt), Egiptologinja
Žiga Smolič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), Zgodovinar in dokumentarist
Mateja Ravnik (Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Slovenija), Arheologinja in konservatorka

Študentska pomoč:
Tadeja Novak (Inštitut za študije meništva in kontemplativne znanosti, Slovenija), Pomoč pri urejanju fotoarhiva

 

“DOCUMENTING COPTIC MONASTIC HERITAGE” PROJECT 
Principal investigator: Jan Ciglenečki

Endangered Monastic Heritage and the Initiative for Its Documentation
The project “Documenting Coptic Monastic Heritage” (DCMH) is a collaborative undertaking between the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and the Institute for Monastic Studies and Contemplative Sciences. The beginnings of the project date back to the period between 2018 and 2019. During this time, the American Research Center in Egypt (ARCE) allocated funding from its Antiquities Endowment Fund to the project “Endangered Hermitages: Documenting Coptic Heritage in Middle Egypt and in the Eastern Desert” (under its original title) for the urgent photographic documentation and survey of critically endangered monastic sites in the broad regions of Middle Egypt and the Eastern Desert.

The starting point of the documentation work was a compilation of notes by the French priest Maurice Martin, titled “Monastères et sites monastiques d'Égypte”, which was posthumously published by the Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) in 2015. Our objective was to locate, revisit, and create a basic photographic record of the monastic sites listed by Maurice Martin, many of which are today not well known, inadequately documented, and often difficult to access. Our visits to these sites enabled us to conduct preliminary photo documentation, assess their overall state of preservation, and identify imminent threats to the archaeological remains.

Since the very start of our documentation work, it has become increasingly evident that numerous historically important sites listed in Maurice Martin’s notes are severely endangered today. During our field surveys, we have outlined a typology of these threats, which can be succinctly classified into three main categories: a) Damage due to plundering and unauthorized digging; b) Destruction from various infrastructural projects, and c) Damage as a result of improper management of cultural heritage. Based on our experiences across various regions of Egypt, we can conclude that despite the revival of Coptic monasticism in recent decades, the architectural heritage of monasticism in Egypt is currently witnessing one of its most challenging periods in history.

In numerous cases, our documentation and survey efforts were simply unable to keep up with the rapid destruction caused by various segments of the community, ranging from large-scale investors to local residents. Bedouins, tourists, pilgrims, and at times even the monastic communities themselves contribute to the trend, often unaware of the extent of the damage they cause. A persistent threat is the deliberate looting of antiquities, which has been a growing problem in the past two decades. Recent studies have shown that illegal digging strongly correlates with the decline of tourism, as this results in socio-economic instability for local communities, forcing many affected by poverty to turn to looting. 

The preservation of Egypt's monastic heritage is contingent upon a variety of local and global factors, necessitating our prompt and decisive response to these evolving challenges. Recognizing our role in addressing this broader issue, we are actively contributing by creating a comprehensive repository of photographic documentation. This endeavour aims to ensure that there is at least a basic photographic documentation available for as many of these monuments as possible, thereby preserving a record of them for future generations.

DCMH Photographic Archive
The Egyptian monastic tradition is a rich and shared legacy that belongs to all of humankind. It was a privilege, made possible by ARCE’s generous Antiquities Endowment Fund grant, to be an active player in its preservation. 

The most significant outcome of the project activities in the period between 2018 and 2019 is the gathered data. On one hand, the project has produced the largest high-quality photographic archive of monastic monuments in the Eastern Desert, along the Red Sea coast, and in parts of Middle Egypt. On the other hand, it has contributed extensive new information regarding the general archaeological context of many monastic sites, some of which are little known and have only been briefly documented in the past. Both of these outcomes serve as indispensable tools for assessing the extent of damage experienced by these sites in recent decades and for facilitating further, more detailed archaeological research into them in the future. 

Following the hiatus caused by the global Covid-19 crisis and the subsequent suspension of fieldwork in Egypt for almost two years, the project resumed under the auspices of the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and the Institute for Monastic Studies and Contemplative Sciences in 2022. The initial photo archive, compiled during the first field seasons, continues to expand beyond Middle Egypt and the Eastern Desert to various regions across Egypt. 

In collaboration with partner institutions (in progress) in Slovenia (Heritage Science Laboratory Ljubljana at the University of Ljubljana) and in Egypt (Ain Shams University, Cairo University, Bibliotheca Alexandrina), along with foreign archaeological missions working in regions rich in monastic heritage, our objective is to comprehensively cover as many sites as possible. This includes assessing their current state of preservation and providing basic photographic documentation of their monastic remains. In addition to the photographic archive housed at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, we are continually comparing the existing collection by researching old photographs kept in scattered archives in Egypt, Europe, and the USA. 

The “Documenting Coptic Monastic Heritage” (DCMH) initiative will facilitate our efforts to identify the damage and destruction that Egyptian monastic heritage has faced over time. A consortium of the aforementioned partners, led by the Faculty of Arts (University of Ljubljana) and the Institute of Monastic Studies and Contemplative Sciences, will seek additional funding to conduct the planned research activities. We warmly invite institutions and researchers interested in collaborating on this mission to join us.

DCMH Team
dr. Jan Ciglenečki (Faculty of Arts, University of Ljubljana; Institute for Monastic Studies and Contemplative Sciences, Slovenia), Assist. Professor of Ancient and Medieval Philosophy and Researcher in Coptic Studies
dr. Abdelrazek Elnaggar (Faculty for Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, and Ain Shams University, Egypt), Senior Scientific Counsellor and Heritage Science Expert
dr. Atef M. Abdel-Hamid (Department of Geography, University of Cairo, Egypt), Associate Professor of Geography and Desert Topographer
dr. Urška Furlan (American Research Center in Egypt, Egypt), Egyptologist
Žiga Smolič (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia), Historian and Video Documentarian
Mateja Ravnik (Institute for the Protection of Cultural Heritage), Archaeologist and Conservator

Student assistants:
Tadeja Novak (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia), Photo Archive Assistant

Bilateralni projekti

Št. projekta: BI-ME/21-22-003, znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2021-2022.

Vodja projekta: doc. dr. Nina Petek. Slovenski raziskovalci: red. prof. dr. Olga Markič, doc. dr. Maja Malec, mladi raziskovalec Timotej Prosen.

BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe

 

Projekti Evropske komisije

Staff