Govorilne ure

Od 7.3. do 31.5.2024: četrtek 12.10-14.10
Obvezna najava po e-pošti.
Junij-september: https://geo.ff.uni-lj.si/obvestila/gu-krevs-govorilne-ure-junij-september-2024

Kabinet

226

Oddelek za geografijo

prof. dr. Marko Krevs

Po maturi na Gimnaziji Bežigrad je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral geografijo (A) in sociologijo kulture (B). Leta 1986 je za seminarsko raziskovalno nalogo prejel fakutetno Prešernovo nagrado, dodiplomski študij je zaključil leta 1990, magistrski študij 1994 in doktorski študij 1999.  
Od leta 1990 je zaposlen na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, sprva kot mladi raziskovalec, nato kot asistent pri izvajanju predmetov "Statistika za geografe", "Matematika za geografe", "Računalništvo za geografe" in "Kvantitativne metode za geografe". Od leta 2000 je univerzitetni učitelj, nosilec predmetov "Kvantitativne metode 1", “Geografski informacijski sistemi in kartografija”, "Geografija poselitve", “Kvantitativne metode 2”. V bolonjskem študijskem programu (od 2010) je na dodiplomskem študiju so-nosilec predmetov „Družbena geografija I“ in „Geografija prebivalstva in naselij“ ter nosilec predmetov “Uvod v metode za geografe“ in „Geoinformatika II“. V bolonjskem magistrskem študijskem programu je koordinator študijske usmeritve „Uporabna geoinformatika“, so-nosilec predmetov "Geografske metode znanstvenega proučevanja", „Geoinformacijska podpora odločanju" ter nosilec predmetov „Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji“, "Napredne metode za geografe". V doktorskem študiju je nosilec predmeta „Sodobne metode geografskega raziskovanja“. Ves čas zaposlitve na Filozofski fakulteti v Ljubljani namenja izredno pozornost in trud uveljavljanju in posodabljanju uporabe sodobne pedagoške in raziskovalne opreme, metodologije ter (geo)informacijske tehnologije na Oddelku za geografijo. Med tovrstne napore sodi tudi vodenje Geografskega informacijskega in kartografskega laboratorija (GIKL-a) od njegove ustanovitve leta 1998. Od leta 2000 je na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani zadolžen za koordinacijo izrednega študija, v letih 2001-2004 za koordinacijo mednarodnega sodelovanja oddelka, v obdobju 2006-2008 je vodil delovno skupino FF za e-izobraževanje, od leta 2015 vodi Komisijo FF za ravnanje z osnovnimi sredstvi. V obdobju 2004-2006 je bil predstojnik oddelka za geografijo.

Pomembnejše (celosemestrske) vključitve v pedagoške študijske programe v tujini oziroma na drugih univerzah je opravil z nosilstvom predmeta „Geografija življenjske ravni“ na Fakulteti za humanistične študije Primorske univerze v Kopru 2003-2004, nosilstvom predmeta „Geografske metode“ na podiplomskem študiju „Geografske osnove regionalnega planiranja in razvoja” v Tuzli leta 2004-2005, z nosilstvom predmeta Geografski informacijski sistemi v dodiplomskem študiju geografije in prostorskega planiranja na Univerzi v Sarajevu v letu 2006-2007 ter s sonosilstvom predmeta „Land-use simulation with GIS“ (z dr. Petrom Mandlom) v dodiplomskem študiju geografije na Univerzi v Celovcu v letu 2005-2006.

Krajše predavateljske cikluse ali vabljena predavanja je imel 1999 na Oddelku za geografijo Univerze v Gradcu, 2002 na Inštitutu za geografijo na Sorboni (Paris IV), 2003 in 2013 na Oddelku za geografijo Univerze v Sarajevu, 2005 na Oddelku za geografijo Univerze v Sevilji, 2005 na Fakulteti za geografijo Univerze v Beogradu, 2006 na oddelku za geografijo Nove Univerze v Lizboni in na Univerzi Beja na Portugalskem, 2017 na Oddelku za geografijo Egejske Univerze v Mitilenah, 2017 na Oddelku za geografijo Univerze v Ostravi, 2019 na Zgodovinskem inštitutu Univerze v Podgorici.

Pedagoška področja: 

 • metode v geografiji
 • geoinformatika, daljinsko zaznavanje
 • geografija prebivalstva

Raziskovalna področja: 

 • geografski vidiki kakovosti življenja in življenjske ravni
 • topofilija, topofobija, sense of place
 • geografski stereotipi
 • metode v geografiji, geoinformatika, daljinsko zaznavanje
 • e-izobraževanje, IKT v izobraževanju

Projekti z usmeritvijo v pedagogiko / didaktiko geografije: 

 • 2019-2021 HUM@N - Digital transformation in Humanities, Erasmus+ (vodenje partnerskega sodelovanja)
 • IKT v pedagoških študijskih programih UL, MIZŠ in EU, 2017-2018 (sodelovanje)
 • Nova postavitev e-vsebin in funkcionalnosti spletišča http://www.ekskurzije.si, aplikativni projekt, EU & Arnes, 2017-2018 (vodenje projekta)
 • School on the Cloud, EU - Commenius projekt, 2013-2016 (sodelovanje)
 • digital-earth.eu, EU - Commenius projekt, 2010-2013 (vodenje partnerskega sodelovanja)
 • 2003-2005 sodelovanje v tematski mreži „ERIC - European Resources for Intercultural Communication“ (koordinator tematske podmreže „Culture map“)
 • 2002-2009 sodelovanje v Socrates/Erasmus tematski mreži za področje univerzitetnega izobraževanja geografije „Herodot“
 • od 2000 (sodelovanje) Socrates/Erasmus Intenzivni Programi "Sustainable coastline management", „Development perspectives of marginal upland areas in Europe“ (leta 2004 je vodil izvedbo slednjega projekta v Zahodni Sloveniji); 2007-2010 (koordiniranje) „Europe's socio-cultural borders - inherited perceptions and the modern landscapes“; 2010-2013 "Europe's Islands: developmental perspectives" (sodelovanje)
 • 1999-2000 »Izobraževalno središče za geoinformatiko« (v okviru projekta Projekt ONIX - World Bank, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani) (sodelovanje)

Raziskovalni in aplikativni projekti: 

 • CLIO Map, 2019-2020 - Montenegro on the European Political and Cultural Map (Zgodovinski inštitut Univerze v Podgorici, Ministrstvo za znanost Črne Gore) (sodelovanje)
 • 2019 Oblikovanje volilnih okrajev v Sloveniji (član delovne skupine) 
 • Trajnostni regionalni razvoj Slovenije, ARRS, 2017-2020 (sodelovanje)
 • Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa, ARRS (nosilstvo FDV), 2017-2020 (sodelovanje)
 • TRP Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji, ARRS, 2011-2014 (sodelovanje)
 • Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, MGRT, ARRS, 2011-2012 (sodelovanje)
 • 2008-2009 koordinacija projekta bilateralnega sodelovanja med Oddelkom za geografijo FF UL in Geografsko fakulteto Univerze v Beogradu
 • 2005 nosilec "Ocena ponudbe in povpraševanja po zemljiščih za gradnjo na nivoju regije in države" (MOP)
 • 2004-2005 nosilec CRP-a "Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002: po vzorčnih mestnih in suburbanih območjih“ (MOPE, MŠZŠ),
 • 2003-2004 nosilec "Dinamika spreminjanja kategorij poselitvene rabe tal v Sloveniji v obdobju 1991-2002“ (MOPE)
 • 2001-2002 nosilec "Prostorske razlike v dohodkih prebivalstva Mestne občine Ljubljana« (MOL)
 • 2000 »Oblikovanje volilnih okrajev v Sloveniji« (IGU in Oddelek za geografijo FF UL) (sodelovanje)
 • 1998-2001 »Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti« (sodelovanje)
 • 1999-2000 »Družba in prostorski razvoj Slovenije« (Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani - IGU) (sodelovanje)
 • 1996 "Integrated Resource Planning - Sociotechnical and Policy Aspects" (Inštitutu Jožef Stefan) (sodelovanje)
 • 1996 "Možnosti regionalnega in prostorskega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo" (sodelovanje)
 • 1994-1995 Sonaravni razvoj v Slovenskih Alpah in sosedstvu (sodelovanje)
 • 1994-1998 soavtor "Geografski atlas Slovenije", »Nacionalni atlas Slovenije«

Strokovno in društveno delo: 

 • Spletišče Uporabna geografija. KREVS, Marko (vodenje projekta), REPE, Blaž, SKORUPAN, Mirsad, KIKEC, Tatjana, PRIMORAC, Ivan, PODREKA, Mitja, LIPOVŠEK, Igor, 2018-, https://uporabna.geografija.si/  
 • Cankarjevo vesolje. KREVS, Marko, REPE, Blaž, KRAPEŽ, Marjetka, GRUM, Petra. Ljubljana: Narodna in Univerzitetna knjižnica, 2018. http://cankar.dlib.si/#event-ivan-cankar (tinyurl.com/y688snby)
 • Član uredniških odborov znanstvenih revij: Ars & Humanitas (2007-2018), Geografica Pannonica (2008-), Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography (2010-), Glasnik (2010-), Geographical Reviews - Journal of the Macedonian Geographic Society (2011-), Review of International Geographical Education Online (RIGEO) (2011-), Glasnik Srpskog geografskog društva (2016-), Dela (2016-)
 • 2001 med ustanovitelji Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani
 • 1990-2002 tajnik, urednik geografske strani teleteksta TV Slovenija, upravnik revije Geografski obzornik, predsednik Komisije za tisk Zveze geografskih društev Slovenije
 • 1991 med pubudniki in organizatorji prvega bienalnega simpozija "Geografski informacijski sistemi v Sloveniji",  sodelovanje v organizacijskih in recenzentskih odborih naslednjih simpozijev  
 • 1987 med ustanovitelji "Študentske sekcije Ljubljanskega geografskega društva" (ŠSLGD), predhodnice današnjega Društva mladih geografov Slovenije
 • KREVS, Marko. Metodološke in tehnološke spremembe v znanosti in geografija. V: OGRIN, Darko (ur.). Razvoj geografije na Slovenskem : 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 234-242, 244-257, ilustr. Zbirka Historia facultatis.
 • KREVS, Marko. Life satisfaction and size of settlements : a case study in Slovenia. Geographical review, 2018, no. 39, str. 29-42.
 • KREVS, Marko. Trajnostna regionalna kakovost življenja. V: LAMPIČ, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Jernej (ur.). Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije, (E-GeograFF, 9). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, p. 84-101.
 • OGRIN, Darko, KREVS, Marko. Assessing urban heat island impact on long-term trends of air temperatures in Ljubljana. Dela. 2015, 43, str. 41-59.
 • ŽIVANOVIĆ, Zora, TOŠIĆ, Branka, KREVS, Marko. Multiple-criteria analysis as a method for defining medium-sized cities : the example of Central Serbia. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. 2015, letn. 59, št. 1, str. 102-115.
 • KUMER, Peter, KREVS, Marko. Understanding the implications of spatial segregation in Belfast, Northern Ireland. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, 2015, 87, [št.] 2, str. 59-73.
 • POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko, PLUT, Dušan, MRAK, Irena, NATEK, Karel (avtor, fotograf), OGRIN, Darko (avtor, fotograf), BAJEC, Boštjan. Zavedanje vremenske in podnebne spremenljivosti pri prebivalcih Slovenije in njihova pripravljenost na ukrepanje. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Str. 139-151, ilustr., graf. prikazi. Knjižna zbirka Naravne nesreče, 3.
 • REBERNIK, Dejan, KREVS, Marko. Spatial and demographic development of settlements in the southern part of the Ljubljana urban region. Dela, 2013, [Št.] 40, str. 91-116.
 • KREVS, Marko. My special place: Ljubljana. V: DONERT, Karl (ur.). The curriculum with digital-earth : a publication from the digital-earth.eu network. [Salzburg: Paris London Universität, Zentrum für Geoinformatik, 2013]. Str. 16-20. 
 • ANTIĆ GABER, Milica, KREVS, Marko. Številni obrazi migracij = Many faces of migrations. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2013, [letn.] 7, [št.] 2, str. 7-16. 
 • KREVS, Marko. Fragments of geoinformatics in secondary education geography curriculum : the case of Slovenia. V: JEKEL, Thomas (ur.). Learning with GI 2011 : implementing digital earth in education. Berlin; Offenbach: Wichmann, cop. 2011. Str. 134-137.
 • KREVS, Marko. Roles of geoinformatics in spatial development of Ljubljana. V: Špes, Metka, Ogrin, D. (ur.). Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, (GeograFF, 8). Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2010, p. 323-333.
 • PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, KREVS, Marko. Daily urban system of Ljubljana. V: ŠPES, Metka (ur.), et al. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2010. Str. 119-128.
 • EBERNIK, Dejan, KREVS, Marko. Social urban geography of Ljubljana. V: ŠPES, Metka (ur.), et al. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2010. Str. 143-158.
 • KREVS, Marko. Population ageing in Slovenia. V: STAMENKOVIĆ, Srboljub (ur.). Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja : međunarodni naučni skup. Beograd: Geografski fakultet, 2010. Str. 47-53.
 • KREVS, Marko, BURGER, Boštjan. Virtualy reality panoramas enable virtual exploration of karstic caves. V: MARKOSKI, Blagoja (ur.). Geografijata i održliviot razvoj : zbornik na trudovi : me?unaroden naučen simpozium, Ohrid, 22-25.10.2009 = Geography and sustainable development : proceedings : International Scientific Symposium. Skopje: Makedonsko geografsko društvo; = Skopje: Macedonian Geographical Society, 2010. Str. 117-122.
 • KREVS, Marko. Diversity of approaches to using geoinformatics in public education: the case of Slovenia. V: DONERT, Karl (ur.). Celebrating geographical diversity : Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turkey, 28-31 May 2009. Berlin: mbv, 2009. Str. 272-277. Geography in European higher education, 9.
 • KREVS, Marko. Sense of place and quality of life in post-socialist societies. V: EYLES, John (ur.), WILLIAMS, Allison (ur.). Sense of place, health and quality of life, (Geographies of health series). Aldershot; Burlington: Ashgate, 2008, p. 135-151
 • CALVO MELERO, Miguel, PALANQUES, María Luisa, KREVS, Marko. New learning methodologies with large groups. V: GÓMEZ CHOVA, L. (ur.). INTED 2008 : International technology, education and development conference, 3rd-5th March 2008, Valencia : conference proceedings. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2008.
 • KREVS, Marko, BURGER, Boštjan. Virtual reality panoramas as a source of geographic information in geography learning and research. V: DONERT, Karl (ur.), WALL, Glenda (ur.). Future prospects in geography : Herodot Conference Proceedings, 4th-7th September 2008, Liverpool Hope University. Liverpool: Liverpool Hope University Press, 2008. Str. 361-368. Geography in European higher education, 7. 
 • KREVS, Marko. Temeljna geoinformacijska znanja na različnih ravneh javnega izobraževanja. V: PERKO, Drago (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 433-441, ilustr. GIS v Sloveniji, 9.
 • KREVS, Marko. Challenges and pitfalls of project based university study of geoinformatics. V: CATLIN, Simon (ur.). Changing geographies: innovative curricula : the conference proceedings. [Oxford]: International Geographical Union, Commission for Geographical Education, British Sub-Committee: HERODOT, 2007. Str. 168-173. 
 • KREVS, Marko, MANDL, Peter, TATAR, Corina. Geoinformatics and cartography. V: ZUPANČIČ, Jernej (ur.). Structural analysis of spatial and human sources for interregional cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria. Ljubljana: Department of Geography, Faculty of Arts, 2006. Str. 14-27.
 • KREVS, Marko. Where is the border of a settlement?. V: SPAHIĆ, Muriz (ur.). Zbornik radova I kongresa geografa Bosne i Hercegovine održan u Sarajevu od 22. do 24.09.2004. Sarajevo: Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, 2005. Str. 226-233.
 • KREVS, Marko. Perceptual spatial differentiation of Ljubljana. Dela. [Tiskana izd.]. 2004, 21, str. 371-379.
 • KREVS, Marko. Geoinformacijska podpora opredeljevanju strnjene in razpršene poselitve. V: PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. Ljubljana: Založba ZRC, 2004. Str. 235-242
 • KREVS, Marko. Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani. Dela. [Tiskana izd.]. 2004, 22, str. 55-65.
 • KREVS, Marko. Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva Ljubljane. V: PAK, Mirko (ur.). Geografija Ljubljane. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 2002. Str. 117-132.
 • KREVS, Marko. Geoinformatika in aplikativna geografija v Sloveniji. V: BUFON, Milan (ur.). Geografija in njene aplikativne možnosti = Prospects of applied geography : znanstveno in strokovno srečanje. Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2002. Str. 415-425. Dela, 18.
 • KREVS, Marko. Standard of living of Slovenian rural population. V: PELC, Stanko (ur.). Developmental problems in marginal rural areas : local initiative versus national and international regulation : proceedings of the Marginal Areas Research Initiative Meeting, June 25-29, 2000, Preddvor, Slovenia. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2001. Str. 69-78.
 • KREVS, Marko. Ethnic heterogeneity and standard-of-living in Slovenia. V: GOSAR, Anton (ur.). Political geography in the 21st century: understanding the place - looking ahead = Politična geografija v 21. stoletju - razumeti prostorsko stvarnost in (u)videti prihodnost. Ljubljana: Institute of Geography: = Inštitut za geografijo, 2001. Str. 243-252. Geographica Slovenica, 34/1. 
 • KREVS, Marko. Življenjska raven prebivalstva slovenskega obmejnega območja ob meji s Hrvaško. V: PAK, Mirko (ur.). Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji = Sociogeographical problems of border regions along Slovenian-Croatian border. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2001. Str. 105-117. Dela, 16.
 • OGRIN, Darko, KREVS, Marko. Study of microclimatic differences based on vertical terminal increments of trees. V: PANOV, Nikola (ur.). Zbornik od vtoriot Kongres na geografite na Republika Makedonija, Ohrid 3 - 5 noemvri 2000. Skopje: Makedonsko geografsko društvo: Prirodno-matematički fakultet, 2001. Str. 90-96.
 • KREVS, Marko. Geographical contribution to the level of living research. V: PANOV, Nikola (ur.). Zbornik od vtoriot Kongres na geografite na Republika Makedonija, Ohrid 3 - 5 noemvri 2000. Skopje: Makedonsko geografsko društvo: Prirodno-matematički fakultet, 2001. Str. 354-361.
 • KREVS, Marko. Preučevanje prostorskega spreminjanja cen nepremičnin v Sloveniji. V: HLADNIK, David (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije: Zveza geodetov Slovenije, 2000. Str. 251-255.
 • KREVS, Marko. Uporaba GIS-a pri oblikovanju volilnih okrajev v Sloveniji. V: HLADNIK, David (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije: Zveza geodetov Slovenije, 2000. Str. 227-232.
 • KREVS, Marko. Glavne razlike v življenjski ravni med slovenskimi mestnimi, obmestnimi in podeželskimi območji. V: KLEMENČIČ, Marijan M. (ur.), PAK, Mirko (ur.). Razvojne možnosti Slovenije = Development of the possibilities of Slovenia = The future of the cities = 80th anniversary of the Department of Geography. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 1999. Str. 151-162. Dela, 14. 
 • KREVS, Marko. Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statističnih analiz. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1998, let. 70, str. 185-204.
 • KREVS, Marko. Geografski informacijski sistemi v raziskovanju življenjske ravni. V: KREVS, Marko (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji : 1997-1998 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 29. september 1998. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998. Str. 151-158.
 • GAMS, Ivan, KREVS, Marko. Mestna klima na Slovenskem. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 1997, letn. 44, št. 1, str. 20-23. ISSN 0016-7274.
 • KREVS, Marko. GIS supports study of household heating in Slovenia. V: KONEČNÝ, Milan (ur.). GIS frontiers in business and science and ICA map use commission session : conference proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Laboratory on Geoinformatics and Cartography, Department of Geography, Faculty of Science. [9] str. loč. pag. Masaryk University and Foresbank GIS Serie, 1996. 
 • KREVS, Marko. Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva. V: PAK, Mirko (ur.). Spodnje Podravje s Prlekijo : možnosti regionalnega in prostorskega razvoja. 17. zborovanje slovenskih geografov, Ptuj, 23.-26. oktober 1996. Ljubljana: Zveza geografskih društev Slovenije: = Association of the Geographical Societies of Slovenia, 1996. Str. 335-349.
 • KREVS, Marko. GIS and evaluation of retail locations in transitional economy. V: Environment and quality of life in Central Europe : problems of transition : conference proceedings = Environnement et qualite de la vie en Europe Centrale : problemes de transition : comptes-rendus de la conference. Praha: Albertina icome: Kincl & Hauner, 1995.
 • KREVS, Marko. Pogled s Slavnika na Koprsko primorje. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, 4, št. 4, str. 7-14.
 • KREVS, Marko. Iskanje lokalnih reliefnih ekstremov na DMR. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 1992, letn. 64, str. 205-218.
 • KREVS, Marko, JURINČIČ, Igor. Primer uporabe GIS pri iskanju možnih virov onesnaževanja vode na krasu. Dela. [Tiskana izd.]. 1992, 9, str. 204-212.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu