Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom

Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Glasoslovne in naglasne značilnosti pozne praslovanščine in prve južnoslovanske spremembe. Nastanek slovenskega jezika in istočasna prva narečna cepitev. V obdobja (čas) umeščene glavne slovenske glasoslovne in naglasne spremembe. Delitev sprememb na splošnoslovenske in prostorsko omejene ter posledična narečna delitev slovenskega jezika. Pregled razvojev posameznih glasov in naglasov do današnjih narečij ter njihovo vključevanje v narečne sisteme. Spoznavanje sistemov sodobnih narečnih govorov kot vira za rekonstrukcijo zgodovine jezika ter sistemov zgodovinskih besedil kot pokazateljev stanja v določenem časovnem in prostorskem merilu.

- Smole, Vera: e-gradivo: Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom (skripta).
- Logar, Tine: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave (ur. K. Kenda-Jež). Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996, 3–35, 337–340.
- Ramovš, Franc: Historična gramatika slovenskega jezika II: Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.
- Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana 1936, 1–95.
- Rigler, Jakob: Pregled osnovnih razvojnih etap slovenskega vokalizma. V: Zbrani spisi 1, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (ur. Vera Smole). Ljubljana 2001, 13–57.
- Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor 42000, 755–776 (Zgodovina slovenskega jezika, Slovenščina in stični jeziki).
- Skripta: Smole, Vera: Vokalizem, naglas, konzonantizem.

Gradivo (izročki): Izbrana narečna besedila.
Dodatna literatura za seminarske naloge bo podana na predavanjih.