Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Jezikovni problem izražanja temporalnosti in interpretiranja funkcije glagolskih paradigem v komunikaciji z italijanskimi besedili - prikaz sintaktičnih in drugih parametrov, ki sovplivajo na izbor glagolske oblike (tipi odvisnikov, consecutio temporum, vstavljanje drugih diskurzov v besedilo, reliefiranje, jezikovna zvrst, narativni postopki, usmeritve pogleda, modalnost itd.) - funkcije posameznih glagolskih paradigem (utrjevanje in poglabljanje) - preverjanje znanja in spodbujanje k razmišljanju (cloze in grafične ilustracije) - jezikoslovni diskurz: kritično branje poglavij iz slovnic modernega italijanskega jezika in jezikoslovnih besedil z obravnavanih področij ter priprava povzetkov.

1. P. M. Bertinetto: Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema dell'indicativo. Accademia della Crusca, 1986, 552 str.
2. P. M. Bertinetto: Tempi verbali e narrativa italiana dell'Otto/Novecento: quattro esercizi di stilistica della lingua. Edizioni dell'Orso: Alessandria 2003.
3. P. M. Bertinetto/M. Squartini: »La distribuzione del Perfetto Semplice e del Perfetto Composto nelle diverse varieta di italiano«. Romance Philology XLIX/4, 1996, str. 384–419.
4. G. N. Leech/M. Short Style in fiction (A linguistic introduction to English fictional prose). Longman: London in New York 1981.
5. E. Coseriu: Linguistica del testo. so. Prev. D. Di Cesare. Carocci, 1997, 227 str.
6. T. Miklič: »"Prevajalec naj lepo samo prevede tisto, kar tam piše": o prevajalčevi vlogi v komunikacijskem procesu«. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije 7/8 (1999), str. 10–24.
7. T. Miklič: »Alcune caratteristiche testuali del romanzo Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani: confronto di due versioni«. V: Stanisław Widłak (ur.), Lingua e letteratura italiana: dentro e fuori la Penisola. Wydawnisctwo Uniwersytetu Jagellónskiego: Cracovia 2003, 199–211.
8. T. Miklič: »Il discorso indiretto libero nel romanzo di Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini: funzioni testuali e caratteristiche linguistiche«. Linguistica 43 (2003) str. 93–108.
9. T. Miklič: »Testi narrativi, azioni centrali e paradigmi verbali«. V: Paolo D'Achille (a cura di), Generi, architetture e forme testuali. F. Cesati: Firenze 2004, str. 145–160.
10. T. Miklič: »Testo letterario in classe d'italiano L2 : Come aiutare lo studente ad esplorare il lato espressivo dell'opera per capirla e gustarla meglio«. V: Cristina Lavinio (ur.), Educazione linguistica e educazione letteraria: intersezioni e interazioni. FrancoAngeli: Milano 2005, str. 286–293.
11. T. Miklič/M. Ožbot: »Teaching the uses of Italian verb forms to Slovene speakers«. Linguistica 47, 2007, str. 65-76.
12. T. Miklič: »Polisemia e sinonimia dei mezzi espressivi italiani usati in un espediente retorico largamente diffuso :l'indeterminatezza del flash forward«. V: A. Mollica/R. Dolci/M. Pichiassi (ur.), Linguistica e glottodidattica : studi in onore di Katerin Katerinov. Guerra: Perugia 2008, str. 297–309.
13. T. Miklič: »Alcuni aspetti di tipo pragmatico e di quello retorico-narratologico nell'uso del sistema verbale italiano: con possibili implicazioni per l'insegnamento L2«. Linguistica 48 (2008), str. 103–120.
14. T. Miklič: »Alcuni moduli narrativi e l'uso dei paradigmi verbali in chiave contrastiva : riflessioni sulla necessita di includere la presentazione delle funzioni retoriche testuali nell'educazione linguistica materna e nell'insegnamento delle lingue straniere«. V: M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić (ur.), Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909-2005), Filozofski fakultet, Zagreb, 13. - 14. studenoga 2009. Filozofski fakultet, FF-press: Zagreb 2012, str. 101–107.
Na seminarjih priporočena dela in razdeljeno gradivo.