Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

- Geografsko raziskovanje v odnosu do drugih strok.
- Vrste projektov in njihove značilnosti.
- Način pridobivanja raziskovalnih projektov, odziv geografske stroke na zahteve in potrebe raznovrstnih naročnikov temeljnih, aplikativnih raziskovalnih projektov, strokovnih ekspertiz, mnenj itd.
- Oblikovanje izhodišč, namenov, ciljev, delovnih hipotez in delovnih faz pri projektih.
- Terminsko načrtovanje raziskovalnega dela, izpostavitev kontrolnih ciljev za potrebe spremljevalcev raziskovalnega dela.
- Priprava finančnega vrednotenja posameznih delovnih faz. Načrtovanje timskega raziskovalnega dela, opredelitev vloge posameznika in nosilca pri projektu.
- Oblike in načini diseminacije rezultatov raziskovalnega dela po posameznih delovnih fazah in zaključkov raziskovalnega projekta.
- Temeljne zakonitosti izdelave zaključnega elaborata, priprava kartografskih, grafičnih prilog za nazornost geografskih raziskovalnih poročil.
- Predstavitev pravnih osnov pri ohranjanju avtorskih pravic in pravic naročnika raziskave pri nadaljnji uporabi rezultatov raziskave.
- Sodelovanje v interdisciplinarnem raziskovalnem projektu in vloga prijavitelja ali nosilca tovrstnih raziskav.

- Petričevič, V., 2010. Poslovno sporazumevanje in vodenje. Zavod IRC. 56 str.
- Tacer, B., 2012. O timskih vlogah in razvojnih fazah timov. Vzgoja in izobraževanje, letn. 43, št. 3/4, str. 13-18.
- Stare, A., 2011. Projektni management, teorija in praksa. Ljubljana, agencija Poti, 340 str.
- Flowerdew, R., Martin, D., 1997. Methods in human geography. A guide for students doing a research project. London, Longman, 296 str.
- Kneale, P.E., 1999. Study Skills for Geography Students,a Practical Guide. London, Arnold, 276 str.
- Unwin T., 1997. The Place of Geography. London, Longman, 273 str.
- Drugi viri: Domači in mednarodni predpisi, domači in tuji statistični viri, spletne strani mednarodnih organizacij, gradiva spletne učilnice – letno aktualizirano.
- Študijsko gradivo za predmet (letno aktualizirano)