Proseminar iz ikonografije

Proseminar iz ikonografije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Valant Miha, doc. dr. Cerkovnik Gašper

Učna enota se vsebinsko povezuje z učno enoto Uvod v ikonografijo. Študenta oz. študentko ob izbranih primerih uvaja v postopek ikonografske analize likovnega dela. Natančno mu predstavi vse njene stopnje:
- predikonografski opis,
- ikonografsko analizo in
- ikonološko interpretacijo.
Študent oz. študentka v okvirju proseminarja spoznava tako mitološke, literarne, zgodovinske in druge profane motive kakor tudi najpogostejše sakralne motive zahodnoevropske umetnosti. Seznanja se z njihovim zgodovinskim razvojem in spoznava, kako nanj vplivajo družbene, kulturne, religiozne in intelektualne okoliščine.
Proseminar študenta oz. študentko uvaja tudi v samostojno ikonografsko analizo izbranega likovnega dela ter njeno predstavitev tako v pisni kot tudi ustni obliki. Nabor motivov, med katerimi lahko študent oz. študentka izbira, se vsako leto spreminja.

Osnovna literatura:
- Tine Germ: Uvod v ikonografijo, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001.
- Erwin Panofsky: Ikonografija in ikonologija. Uvod v proučevanje renesančne umetnosti, v: Erwin Panofsky: Pomen v likovni umetnosti, Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, 1994, str. 38-66.

Temeljna leksikalna dela in ikonološke študije:
- Luc Menaše: Evropski umetnostnozgodovinski leksikon. Bibliografski, biografski, ikonografski, kronološki, realni, terminološki in tipografski priročnik Zahoda v 9000 geslih, Ljubljana 1971.
- Andjelko Badurina: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog krščanstva, Zagreb 1979.
- Louis Réau: Icongraphie de l'Art chrétien, I - II, Paris 1955 – 1959.
- Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh 1966.
- Engelbert Kirschbaum (ur.): Lexikon der christlichen Ikonographie, 1-8, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1968 – 1976.
- Guy De Tervarent: Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600. Dictionnaire d'un langage perdu, 1 - 2, Geneve 1958-59 in dodatek s kazalom 1964.
- Andor Pigler: Barockthemen, I-II. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest 1956.