Pregled zgodovine slovenskega jezika

Pregled zgodovine slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Razpad indoevropske jezikovne skupnosti in kasneje praslovanske. Praslovanščina in stara cerkvena slovanščina v odnosu do SJ. Slovenski jezik med slovanskimi jeziki.
Glasoslovne, naglasne in oblikoslovne značilnosti pozne praslovanščine. V obdobja (čas) umeščene glavne slovenske jezikovne spremembe. Delitev sprememb na splošnoslovenske in prostorsko omejene ter posledična narečna delitev slovenskega jezika. Pregled razvojev posameznih glasov, naglasov, oblik in skladov ter njihovo vključevanje v narečne sisteme. Spoznavanje sistemov sodobnih narečnih govorov kot vira za rekonstrukcijo zgodovine jezika ter sistemov zgodovinskih besedil kot pokazateljev stanja v določenem časovnem in prostorskem merilu.

OBVEZNA:
Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor 42000. 755–776 (Zgodovina slovenskega jezika, Slovenščina in stični jeziki).
Učno gradivo:
Šekli, Matej: Uvod v primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov. 2016. 1–50. (Študijsko gradivo za del predmeta: praslovanščina, stara cerkvena slovanščina.)
Smole, Vera: Pregled zgodovine slovenskega jezika. 2020. 1–40. (Študijsko gradivo za glasoslovno-naglasni del predmeta.)
Orel, Irena: Pregled zgodovine slovenskega jezika 2017. (Študijsko gradivo za oblikoslovno-skladenjski del predmeta.)
Gradivo (izročki): zemljevidi, izbrana narečna in zgodovinska besedila.

PRIPOROČENA:
Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 11–35.
Greenberg, Marc: Glasoslovje slovenskega jezika. Ljubljana 2002. 40–70.
Logar, Tine: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. (ur. Karmen Kenda-Jež). Ljubljana 1996. 319–¬336 (Praslovanska a-sklanjatev v slovenskih narečjih, Kazalni zaimek v slovenskih narečjih, Pregled zgodovine slovenskega jezika).
Rigler, Jakob: Pregled osnovnih razvojnih etap slovenskega vokalizma. V: Zbrani spisi 1, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (ur. Vera Smole). Ljubljana 2001. 13–57.
Smole, Vera: Slovenska narečja. V: Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana 1998. 1–5.
Smole, Vera: Vokalizem, naglas, konzonantizem : ZSD I (Zgodovinska slovnica in dialektologija) : (dvopredmetni in enopredmetni študij). Ljubljana: [V. Smole], 2001. [80] f., [19] zvd.
Mikhailov, Nikolai: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Trst 2001.
Orel, Irena: Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika. V: Slovensko jezikoslovje danes (ur. Ada Vidovič Muha), Slavistična revija, letn. 54, pos. št. Ljubljana 2006. [193]-211.
Orožen, Martina: Razvoj slovenske jezikovne misli. Zora 26. Maribor: Slavistično društvo, 2003, str. 18–184, 468–486; 503–510.
Šekli, Matej: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Od Praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 1–429.