Praksa

Praksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina prakse zajema zlasti spoznavanje organizacije in režima dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi.

Študent bo v času opravljanja prakse dobil kar najboljši vpogled v delo ustanove kot celote, njenih področij in zakonitosti delovanja. Opravil bo pogovore s strokovnimi in upravnimi delavci institucije (učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, ravnateljem, organizatorjem izobraževanja ipd.).

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

Pedagoška praksa na izbrani instituciji traja dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.

Okvirna literatura za pripravo na prakso / Basic reading list for individual preparation of practicum:

• Bevc, V. idr. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2003). Uradni list RS, št. 14/2003.
• Konrad, E. (1999). Delovne kariere: izziv za izobraževanje. Sodobna pedagogika, Ljubljana, let. 50, št. 2, str. 80-91.
• Jelenc, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, str. 104.
• Novak, H. (1990). Projektno učno delo – drugačna pot do znanja. Državna založba Slovenije, Ljubljana, str. 229.

Obvezno je poznavanje temeljne zakonodaje s področja, ki ureja delovanje institucije, kjer študent(ka) opravlja prakso. / It is obligatory for students to be acquainted with relevant legal acts by which the selected educational institution is functioning.

Študent(ka) se v vzgojno-izobraževalni instituciji, kjer opravlja prakso, seznani tudi s temeljno dokumentacijo. / At the educational institution where practicum takes place, student also gets acquainted with its fundamental rules and formal acts.