Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

 • John Stubbs: Having Plenty to Say in Essays and Presentations (Učbeniki FF)

Učbenik (avtor ga imenuje vodnik) študente na dinamičen način uvaja v skrivnosti vsebinsko kvalitetnega pisanja in javnega nastopanja. Dotika se predvsem tem, ki so študentu izredno dragocene, saj pri pouku pisanja pri jezikovnih vajah iz angleščine največ težav povzroča prav vsebina. John Stubbs vodi bralca od okvirne zasnove pisnega sestavka in zbiranja zamisli preko odbiranja ustreznih idej do zaključnih popravkov. Having plenty to say je prva knjiga, ki slovenske študente uči tudi vsebinsko kvalitetnega javnega nastopanja.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

 • Jasna Podreka (ur.): Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete so med septembrom 2021 in februarjem 2023 koordinirali izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta z naslovom Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Kot partnerske institucije so pri projektu sodelovali še Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Filozofska fakulteta v Mariboru.

Publikacija je brezplačna. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Ana Cergol ParadižBela kuga: Ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v obdobju med obema vojnama (Historia)

V pričujoči monografiji avtorica predstavi problematiko umetne prekinitve nosečnosti na Slovenskem. Njen fokus je na obdobju med obema vojnama, ko so bile tovrstne prakse potisnjene v ilegalo. Na začetku oriše razvoj zakonodaje, nato pa razišče, kako so vprašanje morebitne legalizacije splava naslavljali različni akterji in akterke v javnem diskurzu. Pri tem se osredotoči na to, kako je ta vprašanja naslavljala medicinska stroka in kako so ga naslavljala različna slovenska ženska društva in revije. V drugem delu se posveti tako zasebnim zgodbam žensk kot tudi zgodbam izvajalk in izvajalcev abortusov ter drugih vpletenih oseb.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Izidor JanžekovičSlovansko svetišče ali srednjeveški stolp?

Knjiga v treh delih obravnava enega izmed najtemeljnejših problemov arheologije pri nas, in sicer »staroslovansko svetišče« na Ptuju. V prvem delu avtor prikaže zanimivo ozadje odkritja tega zloglasnega Objekta v pestrih in »podivjanih« prvih letih povojne Jugoslavije med velikimi arheološkimi izkopavanji na ptujskem gradu. Drugi del sledi Heraklitovemu načelu: »Boj je oče vsega in vsemu kralj!« Problem staroslovanskega svetišča na ptujskem gradu je predstavljen s soočenjem argumentov glavnih akterjev, Josipa Korošca in Franja Baša. Naposled se avtor posveti še ključnemu zgodovinskemu vprašanju kontinuitete in preloma. Tretji del se namreč odmika od vprašanja »svetišča« in se dotakne širšega konteksta Ptuja v času od pozne antike do visokega srednjega veka.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Jana S. RoškerZahodna sinologija in metode kitajske filozofije (Razprave FF)

Monografija naslavlja problematiko transkulturnih raziskav in vprašanja o možnih novih metodologijah raziskovanja neevropskih kultur, ki bi se bile sposobne izogniti inherentnim evrocentričnim pristopom ter orientalizmom. V tem okviru se osredotoča predvsem na problematiko sinologije oziroma, natančneje, metodologije kitajske filozofije. […] Knjiga predstavlja pomemben doprinos k izgrajevanju novih transkulturnih študij, ki presegajo tradicionalne primerjalne metode in ki koncepta kulture ne obravnavajo na esencialističen način, tj. kot statične entitete. S tem podaja inovativno metodo preseganja evrocentričnih in orientalističnih ločnic v medkulturnih interakcijah, zlasti na področju humanistike.(iz recenzije Urbana Kordeša).

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Jan Vrhovski, Jana S. Rošker»Pošast novega humanizma«: modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem (Razprave FF)

Pričujoča knjiga obravnava razvoj pojmovanja subjektnosti v obdobju kitajske modernizacije, med reformnim obdobjem v pozni dinastiji Qing in zgodnjim obdobjem Ljudske republike Kitajske. Knjiga je nastala kot nadaljevanje temeljne študije avtorice o tradicionalnem kitajskem humanizmu, ki je izšla pod naslovom Humanizem v transkulturni perspektivi: primer Kitajske. Osrednja tema knjige sloni na vprašanju, na kakšen način so se te idejne osnove spremenile in v kakšni smeri so se razvijale naprej v obdobju kitajskih modernizacijskih procesov, ki so temeljili na kritičnem prevpraševanju lastne idejne tradicije na eni in poglobljenem soočanju z zahodno, predvsem evropsko miselnostjo na drugi strani. V svojem skupnem delu se avtor in avtorica pobližje ukvarjata predvsem z idejo humanizma in kitajskimi konceptualizacijami subjekta, kakršne so se na Kitajskem na novo vzpostavile na pragu moderne dobe.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Luka Repanšek: Učbenik klasičnega sanskrta: glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje in elementi skladnje (Učbeniki FF)

V indološki seriji zbirke Studia Indogermanica Labacensia je izšel Učbenik klasičnega sanskrta, ki je prvi učbenik tega vélikega in poleg latinščine ter stare grščine za evropski kulturni prostor nadvse relevantnega klasičnega jezika v slovenščini. S tem se slovenska indologija po skoraj 150 letih svojih naporov naposled pridružuje tistim (zlasti evropskim) nacionalnim indološkim tradicijam, ki so uspele znanje in izkušnje na področju poučevanja sanskrta v nacionalnem jeziku in prevajanje sanskrtske književnosti v nacionalni jezik sintetizirati v obliki priročnika za bodoče sanskrtiste. Poleg tega torej, da je pričujoče delo pisano specifično za prihajajoče generacije slovenskih študentov sanskrta, ga od že obstoječih priročnikov za sanskrt v drugih jezikih ločijo še nekatere posebnosti: primere za skladenjske lastnosti črpa iz korpusa kar 24 klasičnih sanskrtskih del oz. ljudske epike, je edini učbenik sanskrta, ki se na sistematičen način in podkrepljeno s številnimi zgledi besedilne rabe ukvarja s členki in členicami, izjemno bistveno, a doslej zanemarjeno prvino sanskrtske slovnice, prav tako pa se kot prvi celostno spopada s področjem besednega naglasa klasičnega obdobja v razvoju stare indijščine. Učbenik na nekaj več kot 600 straneh temeljito obravnava sinhrono slovnico jezika klasične dobe (tj. od 5. stol. pr. n. št. do 12. stol. n. št.), in sicer glasovno, oblikovno, besedotvorno in skladenjsko ravnino, enako dobro pa bo služil tudi za delo z epskim sanskrtom in ob pomoči Učbenika vedske proze (Repanšek 2017) za branje oz. prevajanje vedske stare indijščine srednjega in poznega vedskega obdobja.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

 • Blaž Lukan: Gledališka sinteza: razprave o drami, gledališču in performansu

Gledališka sinteza je na prvi pogled »tehnična« oznaka razprav, objavljenih pod tem naslovom. Vendar ni tako. Objava besedil, ki sicer segajo v na prvi pogled različna področja, dramatiko, dramsko gledališče in performans, njegovo teorijo in izvedbo, namreč druži skupna analitična usmeritev: želja po prepoznavanju pojavov v njihovem bistvu, jedru. Knjiga je izšla v sozaložništvu z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Milica Antić Gaber (ur.): Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

V publikaciji besedilu, ki predstavi strukturo NES, načine organiziranja in uveljavljanja institucionalnih sprememb, sledijo poglavja, ki popisujejo raznolike aktivnosti na začrtanih področjih, analizirajo stanje stvari in reflektirajo spremembe.

Publikacija je brezplačna. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Veronika Zavratnik, Mateja Habinc (ur.): Rokodelstvo na Slovenskem  

Publikacija Rokodelstvo na Slovenskem: sodobni izzivi in perspektive predstavlja pomemben korak k povezovanju različnih akterjev in akterk na polju (tradicionalnega) rokodelstva in obrti. S povezovanjem obrtnikov, rokodelcev, etnologov in drugih strokovnjakov ter odločevalcev in pristojnih institucij publikacija nudi pomemben vpogled v obravnavano področje. Predstavlja pregled delovanja različnih institucij, povezanih z rokodelskimi dejavnostmi, in si zastavlja vprašanja, povezana s prenosom rokodelskih znanj in veščin ter njihove sodobne interpretacije in uporabnosti.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL .

 • Olga Markič (ur.): Alma Sodnik in njeno filozofsko delo

Monografija združuje razprave o filozofskem delu prve profesorice filozofije in prve dekanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno delo še ni bilo osvetljeno v taki obliki, čeprav je pomembno zaznamovala Oddelek za filozofijo. Kot prva doktorandka filozofije na ljubljanski univerzi (1923) je doživljala usodo mnogih žensk znanstvenic takratnega obdobja – šele po koncu druge svetovne vojne je bila promovirana v izredno in nato redno profesorico. […] Monografija opozarja na Almo Sodnik kot pomembno žensko, ki je zaznamovala znanstveni in kulturni prostor prve polovice dvajsetega stoletja v Sloveniji ter tudi širše v evropskem prostoru, a je, tako kot mnoge druge znanstvenice, ostala prezrta. Knjiga je izšla v sozaložništvu z založbo Slovenska matica.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

 • Barbara Samaluk: Prehodi od izobraževanja na trg dela: poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela

Monografija razkrije poskuse in strategije vstopanja sedanje generacije v nacionalno regulirane poklice na področjih vzgoje in izobraževanja ter v socialnem varstvu. Ob tem izpostavi tudi nevidno delo, učenje in tveganja, ki jih študenti, brezposelni diplomanti in prekarni začetniki prevzemajo nase v procesu vstopanja na trg dela in iskanja trajne in/ali varne zaposlitve na slovenskem ali na širšem EU trgu.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 • Muzikološki zbornik: Letn. 58, št. 2 (2022)  

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.  

 • Keria: Studia Latina et Graeca: Dela: Letn. 24, št. 2 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 • Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave: Letn. 10, št. 1 (2022)  

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 • Dela: Št. 57 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 • Revija Ars & Humanitas: Letn. 16, št. 1 (2022): Rimski imperij kot vzorec: politični in literarni vidiki

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 • Revija Vestnik za tuje jezike: Letn. 14, št. 1 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 

 

 

Zadnje novice
21. 03. 2023

Simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

20. 03. 2023

Dan hrvaškega jezika

16. 03. 2023

Obisk prof. Jusufa Osmanija in veleposlanika Republike Kosovo