Magistrsko delo - E

Magistrsko delo - E

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 25

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja in ga javno predstavi ob zaključku študija. Magistrsko delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Literatura je s področja teme magistrskega dela in se določa v konsultacijah z mentorjem magistrskega dela.

Readings are determined in consultations with the mentor.