Magistrski seminar 1

Magistrski seminar 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Študent izbira med magistrskimi seminarji iz jezika ali književnosti posamezne nacionalne vede.

JEZIKOSLOVNI SEMINAR: Nosilec predmeta predstavi razvojne faze jezikoslovja posameznega naroda, njegovih metodoloških pristopov, osvetli njegovo razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu jezikoslovnih pristopov.

Na začetku študijskega leta nosilec predmeta predstavi izhodiščne teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih temah, prevajanju, stilistiki, frazeologiji, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, kognitivizem itd.).

LITERARNOVEDNI SEMINAR: Pri književnem seminarju nosilec predstavi razvojne faze posamezne nacionalne literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi teme seminarskega dela v tekočem letu, vezanega na izbrana metodološka izhodišča in literarne pojave.

Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki odlomkov nalog (metodološko izhodišče, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno nalogo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.

Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura.