Latinščina 2

Latinščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Latinska morfologija: 3. deklinacija (samostalniki in pridevniki); aktivni perfektovi časi; prezentov in perfektov particip; gerundij; stopnjevanje pridevnika; prislov in stopnjevanje prislova; glavni in vrstilni števniki.

Latinska sintaksa: raba participov in gerundija.

Prevajanje: prevajanje prirejenih izvirnih besedil, izvirnih citatov, nagrobnih napisov.

Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).

ČOP, B., Aurea Roma. Učbenik za latinščino. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID 117299715
ČOP, B., Aurea Roma. Slovarček. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2022. COBISS.SI-ID - 117300995
ČEPON, R., Mala latinska slovnica. Ljubljana: Modrijan 2022. COBISS.SI-ID - 83623939
Priročni latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS 2003. COBISS.SI-ID - 123934208
BRADAČ, F., Slovensko-latinski slovar. Ljubljana: DZS 1973. COBISS.SI-ID - 7424513
Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
SCHMIDT, J., Slovar grške in rimske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga 1995. COBISS.SI-ID - 52093440