Jezikovni sistem IV (leksikologija)

Jezikovni sistem IV (leksikologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

Vsebina

· Predmet leksikologije. Leksem kot jezikovni znak: razmerje med obliko in vsebino. Pomenski del leksema in struktura pomenin.
· Historično in aktualno v besedišču. Motivacija in arbitrarnost.
· Osrednje in razširjeno besedišče. Standardne variante: nemška, avstrijska in švicarska nemščina s tevtonizmi, avstriacizmi in helvetizmi.
· Pisani in govorjeni jezik, normirani jezik, pogovorni jezik, jezik žensk, moških, socialnih skupin. Dialekti.
· Členjenje besedišča na parametre: zastarelo, vulgarno, ljubkovalno, privzdignjeno, regionalno itd. Privzemanje iz tujih jezikov.
· Besedna polja in besedne družine.
· Nadpomenke, podpomenke, sopomenke, protipomenke.
· Onomastika.
· Denotativni in konotativni pomen leksemov: potencialni in udejanjeni (kontekstualni) pomen.
· Razvoj in spremembe v besedišču.
· Osnovni principi sestavljanja slovarjev, vrste slovarjev.