Izpiti iz tujih jezikov

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje (CPI).

Izpiti iz tujih jezikov so namenjeni kandidatom in kandidatkam z vsaj osnovnim znanjem tujega jezika, ki potrebujejo potrdilo o znanju tujega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. za vpis na podiplomski študij, razpis za delovno mesto, pridobitev štipendije, študij v tujini, izpolnjevanje meril za napredovanje ipd.). Kandidati in kandidatke na Filozofski fakulteti opravljajo le izpit, medtem ko se lahko jezikovno izobražujejo kjerkoli. 

Seznam jezikov

Kandidati in kandidatke lahko pri nas opravljajo izpite iz 23 tujih jezikov: albanščine, angleščine, nemščine, nizozemščine, švedščine, francoščine, italijanščine, španščine, portugalščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, ruščine, češčine, slovaščine, poljščine, madžarščine, japonščine, kitajščine, korejščine, nove in stare grščine ter latinščine.

Predpisanih rokov za opravljanje izpita iz znanja tujih jezikov ni. Kandidat/ka kontaktira izbranega izpraševalca oz. izpraševalko za posamezni tuji jezik in se dogovori za individualni izpitni rok. Pri modernih (evropskih) jezikih ob tem izpraševalcu oz. izpraševalki sporoči tudi raven po Skupnem evropske jezikovnem okviru (SEJO), na kateri želi izpit opravljati. Pri tem si lahko pomaga s samoocenjevalno lestvico, dostopno na povezavi oz. prek aplikacije.

Albanščina

Ime in priimek Kontakti (el. naslov)
Aleksandar Trifunović aleksandartrifunovic3@gmail.com

Angleščina

Ime in priimek Kontakti (el. naslov in telefon)
red. prof. dr. Jason Blake
 
blake.jason@guest.arnes.si
T: 01 241 13 60
doc. dr. Lara Burazer

lara.burazer@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40

doc. dr. Nataša Hirci natasa.hirci@guest.arnes.si 
T: 01 241 15 04
red. prof. dr. Janez Skela
 
janez.skela@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40
lekt. dr. Cvetka Sokolov
 
cvetka.sokolov@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Andrej Stopar
 

andrej.stopar@ff.uni-lj.si
 T: 01 241 13 64

lekt. dr. Mirjana Želježič
 
mirjana.zeljezic@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

 tamara.mikolic@guest.arnes.si
T: 01 241 15 04

Češčina

lekt. Bojana Maltarić Aškerčeva 1, 
Kabinet 15
bojana.maltaric@siol.net
T: 01 241 16 82

Francoščina

izr. prof. dr. Meta Lah 427 B

meta.lah@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 04

doc. dr. Sonia Vaupot     23 sonia.vaupot@ff.uni-lj.si
T: 01 2411 227  
lekt. dr. Jacqueline Oven 427 B
 
jacqueline.oven@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04

Grščina (stara in nova)

red. prof. dr. Jerneja Kavčič 328 
 
jerneja.kavcic@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 16

Hrvaščina

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc
217  tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

Italijanščina

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj 402 KajaKatarina.Brecelj@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
doc. dr. Jana Kenda 402 jana.kenda@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič  23a

tamara.mikolic@guest.arnes.si
T: 01 241 15 04

Japonščina

izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako R6B I 
 
Chikako.Bucar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 08
doc. dr. Nagisa Moritoki R6B1 Nagisa.Moritoki@guest.arnes.si

Kitajščina

red. prof. dr. Jana S. Rošker R12B1
 
Jana.Rosker@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 98
izr. prof. dr. Mateja Petrovčič R11B1
 
mateja.petrovcic@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 44
izr. prof. dr.. Nataša Vampelj Suhadolnik R11B1
 
natasa.vampeljsuhadolnik@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 44

Korejščina

asist. mag. Eva Vučkovič R8B/I

Eva.Vuckovic@ff.uni-lj.si           
T: 01 24 11 318

Latinščina

lekt. Breda Čop 327
 
breda.cop@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18

Madžarščina

lekt. Andrea Iván
R16BI Andrea.Ivan@ff.uni-lj.si

Makedonščina

izr. prof. dr. Namita Subiotto 208
 
namita.subiotto@ff.uni-lj.si
T: 01 241 12 74

Nemščina

doc. dr. Andreja Retelj 317

andreja.retelj@ff.uni-lj.si
T: 01 241 13 44

doc. dr. Urška Valenčič Arh 118

urska.valencic-arh@ff.uni-lj.si
T: 01 241 13 54

doc. dr. Mojca Leskovec 508

mojca.leskovec@ff.uni-lj.si
T: 01 241 10 47

Nizozemščina

doc. dr. Anita Srebnik 118

anita.srebnik@ff.uni-lj.si          

Poljščina

izr. prof. dr. Maria Wtorkowska Tobačna 5, 
Kabinet 5/2/03
mariazofia.wtorkowska@ff.uni-lj.si
T: 01 241 16 42

Portugalščina

doc. dr. Blažka Müller
R 8 B/I blazka.müller@guest.arnes.si
041 523 758

Ruščina

lekt. Marina Spanring Poredoš 212
 
marina.spanring-poredos@ff.uni-lj.si
T: 01 241 12 86

Slovaščina

lekt. Darija Pivk Tobačna 5, 
Kabinet 1
darija.pivk@ff.uni-lj.si

Srbščina

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc
217 tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96


Španščina

lekt. dr. Andreja Trenc
 R 5 B/I

andreja.trenc@ff.uni-lj.si
 T: 01 241 1442

Švedščina

lekt. Mita Gustinčič Pahor 13 Mita.GustinčičPahor@ff.uni-lj.si

 

1. Z izbranim izpraševalcem/izpraševalko s seznama se dogovorite za individualni izpitni rok.
2. Nato se k izpitu prijavite na povezavi. Prijava na izpit je možna do treh delovnih dni pred dogovorjenim izpitnim rokom.
3. Po e-pošti boste na podlagi izpolnjene prijavnice prejeli (pred)račun, ki ga morate poravnati do pristopa k izpitu, oziroma bo račun prejela pravna oseba na podlagi priložene naročilnice. Naknadne spremembe plačnika niso mogoče.

Kontaktna oseba za prijavo na izpite iz tujih jezikov je Petra Teslić (petra.teslic@ff.uni-lj.si, T: 01 2411 046). Za svetovanje glede izpitnega formata in ravni opravljanja izpita pa se lahko obrnete na doc. dr. Mojco Leskovec (mojca.leskovec@ff.uni-lj.si, T: 01 241 10 47).

Na izpitu iz znanja tujih jezikov se preverjajo štiri zmožnosti, in sicer: bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. Podrobnejše informacije o vsebini izpita:

Za ostale jezike se, prosimo, obrnite na pristojne izpraševalce in izpraševalke.

Kandidati in kandidatke lahko pristopijo k izpitu brez posebne priprave (ni jim treba opraviti posebnega pripravljalnega tečaja). Pri pripravi na izpit iz angleščine si lahko pomagajo tudi s priročnikoma 101 English Tips, ki je brezplačno dostopen na povezavi, in 102 English Tips, brezplačno dostopnim na povezavi.

Pri modernih (evropskih) jezikih albanščini, angleščini, nemščini, nizozemščini, francoščini, italijanščini, španščini, hrvaščini, srbščini, češčini, poljščini, slovaščini in ruščini ter pri korejščini se izpiti opravljajo na ravneh A2–C2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (SEJO): opisniki kot priloga spričevalu v slovenščini in angleščini. Kandidati in kandidatke po uspešno opravljenem izpitu iz navedenih jezikov prejmejo dvojezično slovensko-angleško potrdilo z navedbo ravni po dokumentu SEJO.

Pri ostalih jezikih pa stopnja znanja jezika, ki se ocenjuje na izpitu, ni določena z izpitnim katalogom, temveč jo lahko opišemo v "sporazumevalnem" smislu, kar pomeni, da se upošteva raven kandidatove oz. kandidatkine samostojnosti pri sporazumevanju v ciljnem jeziku. Izpiti so zato pragmatično zasnovani: na njih se upošteva jezikovna raba, tj. npr. zmožnost sporazumevanja o aktualnih družbenih, vsakdanjih, političnih temah ipd., spričevalo pa ne navaja ravni po SEJO.

Cena opravljanja izpita iz znanja tujega jezika ne glede na raven znaša 129 € (z vključenim DDV-jem).

Na podlagi prijave k izpitu boste prejeli račun. Plačilo pristopnine je pogoj za udeležbo in izdajo spričevala. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov), zato imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe. To storite tako, da na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si pošljete sporočilo, da odstopate od pogodbe, pri čemer vam ni treba navajati razloga za svojo odločitev. Odstopni rok 14 dni začne teči z dnem sklenitve pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe vam bomo nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnili prejeto plačilo. To pa ne velja, če ste v odstopnem roku že pristopili k opravljanju izpita; v tem primeru do vračila prejetega plačila niste upravičeni.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (UL FF) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. UL FF kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava je dostopna tukaj.

UL FF osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe zgoraj navedenega izpita, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka izpita oziroma poplačila vseh obveznosti, evidenco izdanih potrdil, ki vključuje ime in priimek, rojstni datum in doseženo oceno, pa bomo hranili trajno. Če je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom, bo UL FF podatke hranila v skladu s takšnim zakonom (npr. hramba računov po Zakonu o davku na dodano vrednost). Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na izpit ne boste mogli prijaviti.

Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Z oddajo prijave na izpit sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe izpita in izdaje potrdila.