Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Čeč Dragica, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna njihove znanstvene in pedagoške relevantnosti in od raziskovalnega dela predavatelja in od raziskovalnega zanimanja študentov.

Se vsako leto spreminja odvisno od izbrane teme.
Readings change each year and depend on the selected topic.

- V. Simoniti, Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku, Ljubljana 1999 (skripta)
- B. Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1974, 482 str.
- V. Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju, Ljubljana 1991, 311 str.
- B. Reisp, Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana 1984, 431 str.