Znanost, tehnologija in človeško izkustvo

Znanost, tehnologija in človeško izkustvo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Predmet se ukvarja z epistemološkimi, etičnimi, eksistencialnimi in družbenimi vidiki odnosa med znanostjo in tehnologijo na eni ter družbo in življenjskim svetom na drugi strani. Na konkretnih primerih iz biologije, nevroznanosti in psihiatrije bodo prikazane priložnosti in nevarnosti, ki jih prinaša vse bolj tesna prepletenost družbe z znanostjo in različnimi tehnologijami za naše dojemanje samih sebi, sočloveka in sveta.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- vlogo znanosti in tehnologije v sodobni družbi ter spoznavnimi, etičnimi in eksistencialnimi vprašanji, ki jih odpira »poznanstvenje« družbe;
- dvema obrazoma znanosti – kognitivnim (znanost kot spoznavna dejavnost) in socialno-historičnim (znanost kot družbena dejavnost) – ter njunim medsebojnim odnosom;
- odnosom med »znanstveno« (naturalistično) in »izkustveno« (fenomenološko) podobo človeka in sveta;
- vprašanji o odnosu med znanostjo in tehnologijo na eni ter (etičnimi in družbenimi) vrednotami na drugi strani: ali in kako vrednote vplivajo na znanost/tehnologijo ter ali in kako znanost/tehnologija vpliva na vrednote;
- idealom o vrednotno nevtralni znanosti in vprašanjem, ali je tak ideal smiseln, možen in zaželen;
- naravo znanstvenega (spo)znanja in njenim odnosom do drugih oblik (spo)znanja;
- naravo »objektivnosti« in »dejstvenosti«: kaj ta pojma pomenita, kako sta konstituirana, kako to vpliva na naše razumevanje znanosti;
- konkretnimi primeri iz biologije, nevroznanosti in psihiatrije, s katerimi bomo skušali ponazoriti etična in eksistencialna vprašanja o odnosu med znanostjo in družbo;
- vpliv sodobnih tehnologij (genski inženiring, nevrotehnologije itd.) na družbo in življenjski svet.

Kaplan, David M. (2009) Readings in the Philosophy of Technology. Rowman & Littlefield. COBISS.SI-ID - 44809517
Feyerabend, Paul. (2007). Spoznanje za svobodne ljudi. Krtina (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 231387904
Fleck, Ludwik. (2022) Nastanek in razvoj znanstvenega dejstva: uvod v nauk o mišljenjskem slogu in mišljenjskem kolektivu. Krtina (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 99011331
Husserl, Edmund. (2005). Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija. Slovenska matica (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 222505216
Kuhn, Thomas (1998). Struktura znanstvenih revolucij. Krtina (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 79118848
Marcuse, Herbert. (1968) One dimensional man. Routledge & K. Paul (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 20818525
Varela, Francisco J.; Thompson, Evan in Rosch, Eleanor. (2017). Utelešeni um: kognitivna znanost in človeško izkustvo. Krtina) COBISS.SI-ID - 293381632