Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Makedonski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v makedonščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih.

Bojkovska, S. et al.: Opšta gramatika na makedonskiot jazik. Skopje: Prosvetno delo, 2008.

Cvetkovski, Ž. et al.: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura, 2017. https://pravopis.mk/

Aleksova, Gordana: Lozje: učebnik po makedonski jazik za stranci, sredno ramnište. Skopje: Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij« - Skopje, Filološki fakultet »Blaže Koneski«, 2019.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.