Rimska arheologija 1

Rimska arheologija 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Antropologija antičnega vsakdanjika: oseba, družina (status posameznika, sorodstvene vezi, familia, klientelni odnosi; rojstvo, otroštvo, vzgoja, prehod v zrelost, poroka, spolne vloge, oblačila, nakit in vraže, domovanje, prehrana, hišna ekonomija, hišna religija, smrt). Arheologija proizvodnih dejavnosti: poljedelstvo / živinoreja, predelava organskih surovin (les, kost, koža, volna in rastlinska vlakna), rudarstvo, metalurgija, kovaštvo, livarstvo, steklarstvo, lončarstvo / opekarstvo, kamnarstvo / kamnoseštvo. Tipološka orodja za študij rimske arheologije – drobne najdbe. Pregled materialne kulture: keramika, kovina, steklo, kamen, materiali organskega izvora. Funkcionalne tipologije: recipienti (transport / skladiščenje / hramba živil, priprava hrane, kuha, nudenje in uživanje hrane – jedila / pijača, svetila, ritual - žgalne daritve / libacije / daritvene posode / votivne posode / žare / lakrimariji, hramba kozmetičnih in zdravilnih pripravkov, hramba dragocenosti, igra, okras, obrtna proizvodnja – orodja / posodje); ovese; sponke; rezila… Tipologije, usmerjene v ugotavljanje kronologije in delavniškega izvora (amfore, tera sigilata, keramika tankih sten…, stekleno, kovinsko posodje, fibule, nakit…). Instrumentum domesticum in epigrafski viri. Numizmatični viri.

Cunliffe, B., Rimljani, Ljubljana 1982. COBISS.SI-ID - 19661313
Veyne, P., A history of private life. From Rome to Byzantium, Cambridge-London 2000. COBISS.SI-ID - 673933
Finley, M., Antična ekonomija, Ljubljana 1987. COBISS.SI-ID - 22042881
Mikl Curk, I., Gospodarstvo na ozemlju današnje Slovenije v zgodnji antiki, Arheološki vestnik 19, 1968, str. 307-320. COBISS.SI-ID – 6431490
Petru, P., Rimska doba, v: Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979, str. 67-80 (gl. tudi Bratož, R., v: Arheološki vestnik 32, 1981, str. 646-652). COBISS.SI-ID – 11498497 in COBISS.SI-ID – 6431490
Enciklopedija Slovenije s.v. Rimska doba, Rimsko verstvo, ipd. COBISS.SI-ID - 17411
Zakladi tisočletij, Ljubljana 1999 (poglavja o rimskem obdobju). COBISS.SI-ID - 98501632
Petru, P., Nekateri problemi provincialno rimske arheologije v Sloveniji, Arheološki vestnik 15-16, 1964-65, str. 65-107 (in ANRW II 6, 1977, str. 500-541). COBISS.SI-ID – 6431490
Šašel, J., K poselitveni zgodovini in urbanizaciji Slovenije v antiki, v: Arheološka najdišča Slovenije, 1975, str. 63-68. COBISS.SI-ID - 18870017
Horvat, J., Rimska provincialna arheologija v Sloveniji poletu 1965: poselitvena slika in drobna materialna kultura, Arheološki vestnik 50, 1999, str. 247-257, z bibliografijo na str. 234-247. COBISS.SI-ID – 6431490
SUIĆ, M., Antički grad na istočnom Jadranu. – Zagreb: Golden marketing 1976 (2003). COBISS.SI-ID – 4582686
HORVAT, J., I. LAZAR, A. GASPARI (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, Ljubljana, 2020. COBISS.SI-ID - 303610624

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.