Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju

Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Magajna Lidija, doc. dr. Vec Tomaž, izr. prof. dr. Masten Robert, prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

- Intervencije za učitelje in učence spoprijemanje s stresom, mobingom, »težavnimi razredi«, za spodbujanje socialnih spretnosti (oz. pozitivnega vedenja, ki podpira učenje);
- Vloga psihologa pri kriznih situacijah v šoli (npr. pri nenadnih smrtih– samomorih, nesrečah, izgubah…) – pomoč učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole;
- Psihološke intervencije na osnovi analize kognitivnih primanjkljajev in močnih področij pri učencih s specifičnimi učnimi težavami (izvršilne funkcije, pozornost, spomin);
- Supervizija pri delu s šolskim kolektivom in kot orodje profesionalnega razvoja šolskega psihologa.