Pregled francoske dramatike v 20. stoletju

Pregled francoske dramatike v 20. stoletju

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Predmet zajema predstavitev francoske dramatike s posebnim oziroma na dva momenta. Prvi je celovitost in sovisnost predmeta kot duhovno-zgodovinske celote, ki se še odvija v konkretnem historičnem toku. Drugi, temu korelativen pa je moment individualnega zapopadka celotne tvarine, kot so ga izoblikovali pomembni avtorji. Ti so vedno ustvarjali v korelaciji s prvotno matriko, ki so jo negirali, nadgrajevali ali dopolnjevali. (Giraudoux, Anouilh, npr.). Predmet se ukvarja s to obliko sovisnosti sodobne francoske dramatike, svoje delo pa ves čas opira na izkušnjo teksta. Hermenevtika literarnega besedila kot takega je v ospredju, študentje pa soočeni z besedilom dobijo nujna napotila za umevanje in estetsko evalvacijo konkretnega avtorja.