Kulturna hermenevtika

Kulturna hermenevtika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Uvodoma so predstavljeni zgodovinski in sodobni vidik pojmovanja kulture v razmerju do filozofije.
Filozofsko pojmovanje kulture je nadalje obravnavano v razmerju do religije, umetnosti, znanosti in politike. Posebna pozornost je namenjena specifičnosti humanističnih ved, koliko najdejo svoj aplikativni smisel v kulturi. K temu se priključuje obravnava vpliva informacijskih tehnologij na kulturo v njenem družbenem in ustvarjalnem pomenu.
Razumevanje kulture v družbenem kotekstu je danes povezano predvsem s široko problematiko interkulturnosti, ki terja filozofsko refleksijo pojmovnja identitet in različnosti. K temu se pridužujejo tudi elementi pop kulture, ki predstvlja prevladujoči način kulturnega posredovanja danes.
Naposled je obravnavan še smisel še smisel ustvarjalnosti, ki se izmika kulturni inštituciji in kaže na njene meje.

Tery Eagelton: The Idea of Culture, Oxford 2000, str. 1-31.
http://www.faculty.fairfield.edu/dcrawford/eagleton_2000.pdf
Friedrich Nietzsche: “O resnici in laži v zunajmoralnem smislu”, Filozofija na maturi XI/1-2 (2004), str. 65-72.
Georg Simmel, “Koncept in tragedija kulture”, v: G.S., Izbrani spisi o kulturi, Ljubljana 2000, 27—54.
Johan Huinzinga: O izvoru kulture v igri, v: Huinzinga –Callois- Fink, Teorija igre , Ljubljana 2003, str. 7-85.
Martin Heidegger: “Poreklo umetnosti in dolocitev mislenja”, v: O umetnosti, Ljubljana 2015, str. 229-247.
Dean Komel “Od izvora umetniškega dela skozi brezumetniškost do porekla umetnosti”, ibid., str. 335-350 ibid.
Fredrich Jameson: “Kulturna logika poznega kapitalizma”, v: F. J., Modernizem, Ljubljana 2001., str. 7-68.
Gilles Deleuze; “Imanenca: neko življenje; Aktualno in virtualno”, Problemi 9-10, Ljubljana 2011, str. 5-15.