Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

Vsebina

- Vsebina predmeta predstavlja nadgradnjo teoretsko-metodoloških znanj in je predvsem usmerjena v aplikacijo – proučevanje dejanskih razmer, reševanje praktičnih primerov s področja priprav planov in posegov v okolje in naravo, presoj vplivov posameznih dejavnosti na okolje in drugih raziskav s področja varstva okolja in načrtovanja posegov v prostor.
- Metodologija in vsebina proučevanja pritiskov in učinkov različnih dejavnosti; prometa in drugih infrastrukturnih posegov, turizma, kmetijske dejavnosti, poselitve idr.
- Uporaba različnih naborov okoljskih kazalcev pri vrednotenju stanja okolja, oceni pritiskov na okolje idr.
- Poznavanje ustrezne zakonodaje in strateških dokumentov (politik), ki so v povezavi s stanjem okolja in z varstvom okolja.
- Aktivno sodelovanje v raziskovalnem projektu na področju varstva okolja.
- Načrtovanje projekta,vloga posameznika, zasnova in vsebina končnega poročila, način in vsebina poročanja, predstavitev projektnih rezultatov idr.