Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Nabor izbranih tem je variabilen in se spreminja glede na aktualnost in trende v stroki ter glede na interes študentov. Prednostno bodo obravnavane teme, ki imajo v političnem, družbenem in gospodarskem razvoju JV Evrope v primerjavi z zahodno Evropo specifično dinamiko (etnogeneza, etnična in verska heterogenost prostora, specifike razvoja fevdalizma, politična nestabilnost prostora ...).

Literatura je prilagojena vsebini izbranih tem. Poleg splošne literature (prim. predmet Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku) študent uporablja najnovejšo strokovno literaturo (tudi periodiko), ki obravnava problematiko izbranih tem.

Bibliografije:
- Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band I: Mittelater, München 1980 (starejša literatura)
- nacionalne bibliografije (novejša literatura)

Pregled virov:
- Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band I: Mittelater, München 1980
- Repertorium fontium medii aevi. Roma 1960 -

Strokovni časopisi:
- Südost Forschungen, München
- Osthefte, Wien
- nacionalni strokovni časopisi