Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize

Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina vključuje temeljne koncepte poststrukturalizma in psihoanalize ter širšega konteksta filozofije, literarne teorije, lingvistike, zgodovine umetnosti itn.

Glavne tematski sklopi:

Prvi sklop je namenjen predstavitvi nastanka ter razvoja strukturalizma in poststrukturalizma v kontekstu sodobne filozofije, fenomenologije, eksistencializma, kritične teorije ipd. ter v širšem okviru humanistike.

Drugi tematski sklop je namenjen predstavitvi »strukturalne paradigme« in obrata k jeziku, pomena Ferdinanda de Saussura, Romana Jakobsona, Emila Benvenista idr., vloge Clauda Lévi-Straussa, pomena navezave na psihoanalizo, Lacanove »vrnitve k Freudu«, Lacanovih temeljnih konceptov itn. ter izteka strukturalne paradigme.

Tretji tematski sklop je namenjen predstavitvi glavnih pojmov poststrukturalizma in psihoanalize, konfrontaciji »strukturalne paradigme« s poststrukturalizmom; predstavitvi pomena Jacquesa Derridaja in njegove kritike strukturalizma, Derridajevega branja Lévi-Straussa, Rousseuja, Marxa, Nietzscheja, Freuda, Heideggra itn., vloge Derridajevih sodelavcev in širšega kroga dekonstrukcije ter njihovega pomena za filozofijo, literaturo, umetnost itn.
Četrti tematski sklop je namenjen natančnejši predstavitvi Derridaja, njegovih glavnih pojmov, kritike metafizike, pomena za literarno teorijo, gledališče, umetnost itn.; predstavitvi Michela Foucaulta, njegove »arheologije vednosti«, genealogije, zgodovine seksualnosti, njegovih glavnih pojmov, Foucaultovega odgovora na vprašanje »Kaj je razsvetljenstvo?« itn.; predstavitvi Gillesa Deleuza, njegovih glavnih pojmov, Deleuzove filozofije in odgovora na vprašanji »Kaj je filozofija?« ter »Kaj je razsvetljenstvo?«, navezave na literarno teorijo, gledališče, film itn.

Peti tematski sklop je namenjen predstavitvi širšega področja poststrukturalizma in psihoanalize, dela Luce Irigaray, Julie Kristeve, Hélene Cixous, Catherine Malabou, Judith Butler, Jacquline Rose, Shoshane Felman, Jane Gallop idr., njihovega pomena za filozofijo, literarno teorijo, feministično teorijo itn.; predstavitvi pomena skupnega dela Gillesa Deleuza in Félixa Guattarija, pomena antipsihiatrije, antifilozofije, anti-ojdipskega gibanja za razvoj humanistike in za družbeno kritiko.

Šesti tematski sklop je namenjen kritičnemu ovrednotenju glavnih predstavnikov in predstavnic poststrukturalizma in psihoanalize, njihovih vplivov na dediščino razsvetljenstva, pomena za sodobne filozofske, literarne in umetniške itn. smeri ter nasploh za humanistiko in družboslovje.

Temeljni literatura in viri (izbrana poglavja):
Bahovec, Eva D. (2023). Foucaultova kraljevska pot med filozofijo, zgodovino in psihoanalizo. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 142028035
Benveniste, Emile (1988). Problemi splošne lingvistike. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 88072
Butler, Judith (2009). Antigonina zahteva. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 245008640
Deleuze, Gilles (2010). Kritika in klinika. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 250921728
Deleuze, Gilles (2014). Nietzsche. Vnanje Gorice: Police Dubove. COBISS.SI-ID - 275649024
Deleuze, Gilles in Félix Guattari (2017). Anti-Ojdip. Kapitalizem in shizofrenija. Ljubljana:
Krtina. COBISS.SI-ID - 292382464
Derrida, Jacques (1998). O gramatologiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. COBISS.SI-ID - 69707264
Foucault, Michel (2007). Življenje in prakse svobode. Ur. Jelica Šumic-Riha. Ljubljana: Znanstveni inštitut ZRC SAZU. COBISS.SI-ID - 239927040
Freud, Sigmund (2012). Metapsihološki spisi. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 264115712
Lacan, Jacques (1994). Spisi. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. COBISS.SI-ID - 35024641
Malabou, Catherine (2011). Bodi moje telo! Dialektika, dekonstrukcija, spol. Ur. Eva D. Bahovec. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 259172352