Italijanščina 3

Italijanščina 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. Hussu Tereza

Vsebina

Razvijanje tujejezikovnega znanja italijanščine kot tujega jezika na ravni B1, glede na SEJO (2001, 2011):

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.

Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).

Razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (izražanje in zagovarjanje stališč, pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).

Poglobljeno spoznavanje kulturno-civilizacijskih vidikov Italije.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih/slovničnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, sosledica časov, predpreteklik,
- glagolski naklon: congiutnivo (oblike in osnovna raba, kontrasti v rabi indicativo/congiuntivo),
- nekatere glagolske perifraze,
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev,
- skladnja: razumevanje vseh podrednih stavkov oz. skladenjskih struktur, aktivna raba najpogostejših iz vseh skupin odvisnih stavkov.