Italijanščina 1

Italijanščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, doc. dr. Mertelj Darja

Vsebina

Razvijanje tujejezikovnega znanja italijanščine kot tujega jezika na ravni A1, glede na SEJO (2001, 2011):

Razvijanje razumevanja nekaterih osnovnih standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.

Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru in v predvidljivih položajih (osnovni vsakodnevni pogovori v osnovnih sporazumevalnih situacijah).

Postopen razvoj nekaterih oblik pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (pripovedovanje, opisovanje).

Spoznavanje kulturnih in civilizacijskih vidikov Italije (I).

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih slovničnih vsebinah:
- glagolski čas: raba sedanjika, opisnega sedanjika, modalnih glagolov, passato prossimo (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino kot J1).
- glagolski naklon: indicativo, condizionale (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino),
- nekatere glagolske perifraze (I),
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev (I),
- skladnja (I): razumevanje približno četrtine podrednih stavkov oz. skladenjskih struktur, aktivna raba nekaterih najpogostejših iz nekaterih skupin odvisnih stavkov.