Družbena geografija II

Družbena geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj:75

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

- Struktura družbene geografije, položaj ekonomske geografije znotraj družbene geografije, opredelitev ekonomske geografije (razvoj, pristopi), teorije in koncepti, metode,
- Geografske razsežnosti tržnega sistema, kapitalizem kot družbeno-politični sistem,
- Izbrane vsebine iz industrijske geografije, prometne geografije ter geografije turizma in prostega časa, aktualne vsebine s področja ekonomske geografije ,
- Razvoj gospodarstva, geografski vidiki industrializacije, lokacijski dejavniki, industrializacija, deindustrializacija, terciarizacija, globalizacija, multinacionalne družbe, globalne proizvodne verige in omrežja, vloga tehnologije v gospodarskem razvoju, naravni viri, vloga in struktura storitev ,
- Pomembnejše gospodarske aglomeracije, razvoj gospodarstva v Sloveniji.
- Kazalniki analize gospodarske moči, strukture in socialno-ekonomskih značilnosti izbranih prostorskih enot,
- pomen naravnogeografskih značilnosti za kmetijstvo, prvine kmetijskega gospodarjenja, kmetijska proizvodnja in potrošnja,
- zemljiškoposestne razmere v kmetijstvu, kmetijska raba tal,
- spremembe in trendi v sodobnem kmetijstvu, specializacija in diverzifikacija v kmetijstvu, kmetijstvo in okolje.