Didaktika književnosti 2

Didaktika književnosti 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

• Raznolike metode in strategije poučevanja književnosti. Raznolike oblike dela pri pouku književnosti.
• Priprave na raznolike metodološke in strateške pristope k pouku književnosti.
• Preverjanje in ocenjevanje znanja in zmožnosti pri pouku književnosti.
• Načini in vrste ocenjevanja.
• Učni načrti za pouk književnosti: tradicija in sodobnost.
• Učna sredstva za pouk književnosti: sestava in uporaba; avdiovizualna sredstva pri pouku književnosti, možnosti uporabe IKT.
• Pouk književnosti in pouk jezika: povezave in posebnosti; mesto v šolskem sistemu, družbeni pomen.
• Iz zgodovine književnega pouka in didaktike književnosti
• Metodologija književnodidaktičnega raziskovanja.

• KRAKAR VOGEL, Boža (2004). Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS.
• KRAKAR VOGEL, Boža, BLAŽIC, Milena Mileva (2013). Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
• ŽBOGAR, Alenka (2013): Iz didaktike slovenšcine. Ljubljana: Slavisticno društvo Slovenije.
• ŽBOGAR, Alenka (2007). Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. Ljubljana: ZRSŠŠ.
• ŽBOGAR, Alenka (2011). Metodologija književnodidakticnega raziskovanja. Jezik in slovstvo 56-3/4. 31-41.
• ŽBOGAR, Alenka (2018). Intra- in interkulturna tujost anticne književnosti v gimnaziji. Pedagoška obzorja: casopis za didaktiko in metodiko 2018. 33-3/4. 81-93.
• ŽBOGAR, Alenka (2015). Gimnazijski pouk književnosti v luci prenove in posodobitve. Jezik in slovstvo 60-3/4. 115-122.
• ŽBOGAR, Alenka (ur.) (2015). Tematska številka JiS-a ob 65. jubileju in 40-letnici delovanja B. Krakar Vogel. Jezik in slovstvo 60-3/4.
• ŽBOGAR, Alenka (2000). Srednješolski ucbeniki za književnost od 1975 do 1999. Slovenšcina v šoli 5/6. 13-21.
• ŽBOGAR, Alenka (2005). Sodoben srednješolski ucbenik za književnost. Slovenšcina v šoli 10/2. 1-8.