Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. Hussu Tereza

Vsebina

Opazovanje pouka (npr. opazovanje učnega okolja, učiteljevega in učenčevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, interakcije, uravnoteženega razvijanja sporazumevalnih in jezikovnih kompetenc in spretnosti, prilagajanja jezika nivoju znanja učencev itd.)

Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in italijanščini)

Sodelovalno in timsko poučevanje (priprava in poučevanje v dvojicah, z drugimi študenti in/ali učiteljem-mentorjem)

Samostojno poučevanje

Ustne in pisne refleksije in vrednotenje (na podlagi opazovanja učitelja mentorja in kolegov, ter samopresojanja svojega poučevanja in dela na šoli)

Spremljanje napredka učencev

Končno (samo)vrednotenje in (samo)ocenjevanje pedagoške prakse ( poučevanje italijanščine TJ/J2) (izmenjava izkušnj PP z ostalimi študijskimi kolegi, predstavitev, samopresoja in vrednotenje PP in dnevnika PP, diskusija o možnih izboljšavah v kasnejšem poučevanju TJ/J2.