Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

Vsebina

Opredelitev temeljnih pojmov besedotvorja. Z izrazno ravnjo tvorjenk vzpostavitev razmerja z morfologijo, s tvorbeno-pretvorbenimi postopki pa tako s funkcijsko (strukturno) kot pomensko skladnjo; temeljna vloga zaimkov in glagolskih primitivov (proverbov) – leksikalnih prvin po pretvorbenem postopku v tvorjenki z obrazilno vrednostjo. Stopnje tvorjenosti z zajetjem vzporedne tvorbe. Tipološka dvojnost besedotvornega pomena: (a) kategorialnost – ustreznost besedotvornega pomena propozicijskim sestavinam potencialne stavčne povedi in s tem njegova številčna in pomenska določenost – transpozicijske in mutacijske tvorjenke, (b) splošnost (nekategorialnost) – predvsem modifikacijske tvorjenke.
Tipologija kratičnosti po različnih parametrih od medjezikovnih do znotrajjezikovnih.