Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

Opredelitev temeljnih pojmov besedotvorja. Z izrazno ravnjo tvorjenk vzpostavitev razmerja z morfologijo, s tvorbeno-pretvorbenimi postopki pa tako s funkcijsko (strukturno) kot pomensko skladnjo; temeljna vloga zaimkov in glagolskih primitivov (proverbov) – leksikalnih prvin po pretvorbenem postopku v tvorjenki z obrazilno vrednostjo. Stopnje tvorjenosti z zajetjem vzporedne tvorbe. Tipološka dvojnost besedotvornega pomena: (a) kategorialnost – ustreznost besedotvornega pomena propozicijskim sestavinam potencialne stavčne povedi in s tem njegova številčna in pomenska določenost – transpozicijske in mutacijske tvorjenke, (b) splošnost (nekategorialnost) – predvsem modifikacijske tvorjenke.
Tipologija kratičnosti po različnih parametrih od medjezikovnih do znotrajjezikovnih.

- SNOJ, Jerica. Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k tipologiziranju slovarske večpomenskosti. Slav. rev., jul.–sep. 2004, letn. 52, št. 3, str. [313]–336. [COBISS.SI-ID 26717282]
- VIDOVIČ MUHA, Ada (1988): Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: ZIFF, Partizanska knjiga, Znanstveni tisk.
- TOPORIŠIČ, Jože (1980): Teorija besedotvornega algoritma. SRL 28. 163–179.
- VIDOVIČ MUHA, Ada (1991): Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. SRL 39. 101–114.
- VIDOVIČ MUHA, Ada (1993): Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (z normativnim nemško-slovenskim vidikom), SRL 41. 161–193.