Besedotvorna stilistika

Besedotvorna stilistika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Izhodišče v spoznanju o morfemih kot stilotvornih sredstvih.
Poskus tipologije kratičnih kot izvorno drugotnih poimenovanj na podlagi različnih parametrov, npr. prenosnik, razmerje do prvotnega poimenovanja – eno-, večbesednost (besedna zveza), izvorna izbirnost glasovno-črkovnih prvin, prevzetost glede na neprevzetost.
Zvrstno-stilna tipologizacija leksemov skladenjske podstave, ki vplivajo na stilistiko tvorjenke z upoštevanjem njihovega denotata, izraza in denotata morfemov, razvrstitve morfemov na besedotvorno podstavo, besedotvornih postopkov.
Seminar: Ob upoštevanju predstavljene tipologije ugotavljanje (a) pogostnosti in funkcionalnosti pojavljanja kratičnosti v besedilih posameznih zvrsti, upoštevajoč tudi prenosnik, (b) vloge oz. učinka besedotvornomorfemske stilistike v besedilu.