Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Filozofija

Vsebine

Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa »Filozofije« usvojijo temeljno znanje o filozofski problematiki in različnih teoretskih ter metodoloških pristopih k njej. Predmeti programa so na eni strani zgodovinsko povezani z občečloveškim duhovnim izročilom, na drugi pa disciplinarno utemeljujejo področje filozofije, tako da študenti in študentke usvojijo znanje, ki je povezano s splošno teorijo in z razumevanjem kulture in etike, pri čemer študenti razvijejo pojmovni aparat kulture in etike in tenkočutnost v razbiranju kulturnih in etičnih dilem in spornosti na vseh ravneh družbenega življenja doma in po svetu z ozirom na vsa področja delovanja, ustvarjanja, vrednotenja in spoznavanja ter odnose med jezikom in sporazumevanjem, kulturo in družbo, humanostjo in humanizmom, umetnostjo in tehnologijo.

Cilj študijskega programa je, da diplomante in diplomantke usposobi za strokovno delo na najraznovrstnejših raziskovalnih in izobraževalnih institucijah, za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah. Poleg filozofsko-kritične obravnave vprašanj humanosti, ki spodbuja uravnotežen, humano naravnan razvoj Slovenije v perspektivi evropskega sobivanja s filozofijo kot skupnim jezikom, študenti okrepijo poznavanje etike, ki na svoji teži in pomenu ne pridobiva le znotraj ožjih strokovnih krogov, temveč predvsem tudi na najširših globalno-družbenih ravneh. Na ta način se študij filozofije sprotno odziva na močno povečan interes javnosti glede sodobnih moralno-etičnih dilem. Kot dvopredmetni program je študij »Filozofije« posebej primeren pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporočilnost in zmožnost medkulturnega občevanja (prevajalci, sodelavci v tujih predstavništvih, v turizmu, kulturnem managementu, v delu mednarodnih organizacijah, političnih institucijah in komisijskih službah etičnega korektiva znanosti, religije, politike, medicine, svetovalci v izobraževanju).

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antična filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Novoveška filozofija 1 60 0 0 0 5 zimski
Ontologija 60 0 30 0 6 letni
Spoznavna teorija 30 0 0 0 3 letni
Uvod v filozofijo 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
2. letnik P S V D KT Semester
FI1 Filozofija splošno
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3 letni
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 1 30 0 0 0 3 letni
Osnove analitične filozofije 15 15 0 0 3 letni
Srednjeveška in renesancna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
FI1 Kultura in etika
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Etika 60 0 30 0 6 zimski
Moralna filozofija 0 0 0 0 5
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Filozofija duha 30 30 0 0 5 letni
Novoveška filozofija 2 30 30 0 0 5 letni
Simbolna logika 30 0 30 0 4 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Srednjeveška in renesančna filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Uvod v psihoanalizo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Azijske filozofije 60 0 30 0 6 zimski
Filozofija in zgodovina znanosti 30 0 30 0 4 zimski
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Marksizem in kritična teorija 30 0 0 0 3 zimski
Politična filozofija 30 0 30 0 4 zimski
Slovenska filozofija in filozofska terminologija 15 0 15 0 3 zimski
Srednjeveška in renesancna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
FI1 Modul A
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 zimski, letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3 letni
Filozofija romantike 15 15 0 0 3 letni
Filozofija zgodovine 15 0 45 0 5 letni
Metafizika 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
FI1 Modul B
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Filozofija jezika 15 15 0 0 3 zimski
Hermenevtika 30 30 0 0 5 letni
Interpretacije grške filozofije 15 0 15 0 3 zimski
Moralna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 15 15 0 0 3 letni
Slovenska filozofija 15 0 15 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija narave 30 0 30 0 5 zimski
Nemška klasična filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Osnove spoznavne teorije 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka