Studijski programi druge stopnje

Oddelek za filozofijo

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Filozofija kulture

Vsebine

Študentke in študenti v okviru drugostopenjskega študijskega programa Filozofija – dvopredmetni z intenzivnim in poglobljenim študijem ponujenih filozofskih vsebin širijo in nadgrajujejo svoje znanje o filozofski problematiki iz različnih teoretskih ter metodoloških pristopov. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z refleksijo miselno zahtevnih filozofemov, z branjem, analizo in interpretacijo temeljnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter s kritično uporabo strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na področju filozofije, pa tudi na ostalih znanstvenih področjih, ter sposobnost oblikovanja odgovorov ali stališč do temeljnih filozofskih vprašanj in problemov.

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku diplomantke in diplomante usposobi za delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah ali za samostojno publicistično in prevajalsko delo ter za delo v knjižnicah, uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in splošno humanistične dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Čustva in spoznanje 15 15 0 0 3
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Filozofija in psihoanaliza 15 15 0 0 3
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije 30 30 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Sodobna moralna filozofija 30 30 0 0 5
Sodobna politična filozofija 45 15 30 0 6
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 30 30 0 0 5
Filozofija prostora in časa 30 30 0 0 5
Filozofija umetnosti in kulture 30 30 0 0 5
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz azijskih filozofij 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 30 30 30 0 6
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3
Praktična etika 15 15 30 0 4
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 0 0 0 0 15
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija glasbe 0 0 0 0 3
Filozofija prostora in časa 0 0 0 0 3
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3
Postkultulturnost 0 0 0 0 3
Večkulturnost in pravičnost 0 0 0 0 3
Začetki evropskih znanosti in umetnosti 0 0 0 0 3
Zgodovina azijskih idej 0 0 0 0 3
Ženske študije, študije spola in filozofija 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Bioetika 0 0 0 0 5
Didaktika filozofskih praks 30 15 0 0 4
Epistemologija znanosti 0 0 0 0 3
Estetika vsakdanjega življenja 0 0 0 0 3
Etika in moralna teorija 0 0 0 0 5
Fenomenologija in hermenevtika 0 0 0 0 5
Fenomenološki seminar 0 0 0 0 3
Filozofija kognitivnih znanosti 0 0 0 0 3
Filozofija religije 0 0 0 0 5
Filozofija utopistike 0 0 0 0 3
Filozofske šole Azije 0 0 0 0 3
Grška etika 0 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije: Heglova Znanost logike I 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 30 0 0 5
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3
Okoljska etika 0 0 0 0 3
Platon in platonizem 0 0 0 0 3
Poststrukturalizem 0 0 0 0 3
Sodobna estetika 0 0 0 0 5
Sodobna fenomenologija 0 0 0 0 3
Sodobna filozofska kozmologija 0 0 0 0 3
Sodobna metafizika 30 30 0 0 5
Sodobna politična filozofija 0 0 0 0 5
Sodobni problemi etike 0 0 0 0 3
Teme grške in sodobne filozofije 0 0 0 0 5
Teoretska psihoanaliza 0 0 0 0 3
Teorije zavesti 0 0 0 0 3
Veber in njegova šola 0 0 0 0 3
Vidiki sodobne filozofske analize 0 0 0 0 5

Sodelavke in sodelavci oddelka