Studijski programi druge stopnje

Oddelek za filozofijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Filozofija

Vsebine

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah.

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih pedagoških študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki.

Diplomant dvopredmetnega pedagoškega programa filozofije v svojem študiju pridobi temeljna znanja s področja filozofije, ki vključujejo poznavanje zgodovine filozofije in filozofske sistematike, hkrati pa tudi razvije sposobnosti podajanja in aplikacije svojega znanja ter njegove navezave na druge znanosti. Cilj študija je usposobiti študenta ne le za razumevanje filozofskih besedil, ampak tudi drugih fenomenov v svetu, saj bo le tako lahko svoja znanja posredoval in uporabljal v povezavi z drugimi strokami, hkrati pa posredoval tudi metodologijo raziskovalnega dela. Na ta način študij usposablja v prvi vrsti srednješolskega učitelja filozofije (in drugih predmetov glede na drugi predmet dvopredmetnega študija), pa tudi druge profile, ki zahtevajo sposobnost posredovanja filozofskih spoznanj, denimo za raziskovalno in publicistično delo, prevajanje del s področja filozofije in humanistike, in formacijsko delo v knjižnicah ali delo v založništvu in na medijskem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika filozofskih praks 30 15 0 0 4 zimski
Kritična teorija družbe 15 15 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sodobni problemi etike 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacije grške filozofije 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 0 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna metafizika 30 0 0 0 3 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika filozofije in etike 30 15 45 0 8 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa-filozofija 0 0 0 30 6 letni
Praktična etika 15 15 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija umetnosti in kulture 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacije grške filozofije 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz novoveške filozofije 30 0 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna metafizika 30 0 0 0 3 zimski
Wittgenstein in sodobna filozofija 15 15 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka