Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Omladič Luka, doc. dr. Cerkovnik Borut, doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, izr. prof. dr. Pribac Igor, red. prof. ddr. Kalan Valentin, red. prof. dr. Božovič Miran, red. prof. dr. Dolar Bahovec Eva, red. prof. dr. Kobe Zdravko, red. prof. dr. Komel Dean, red. prof. dr. Kreft Lev, red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, red. prof. dr. Markič Olga, red. prof. dr. Milčinski Maja, red. prof. dr. Ošlaj Borut, red. prof. dr. Potrč Matjaž, red. prof. dr. Šimenc Marjan, red. prof. dr. Toth Cvetka, red. prof. dr. Ule Andrej, red. prof. dr. Uršič Marko, red. prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Študent izdela diplomsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja in ga javno predstavi ob zaključku študija. Diplomsko delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.